Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Результати перевірок  next  2011 - Висновок аудитора разом з фінансовою звітністю


Вих. № 2012-1-82/1  від  01.03.2012р.

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 за 2011 рік

 

 

Акціонерам та Правлінню

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму

 

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070.  Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

 

Керівник 

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дату і номер договору на проведення аудиту

Договір № 69-2011-А від 01.11.2011 р.

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту  - 10.01.2012р.;  Закінчення проведення аудиту- 31.01.2012р.

 

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 

Повна назва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 (далі – Товариство)

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська область,                    м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

Код ЄДРПОУ

32987822

Реєстраційні дані: 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 10.06.2004 р.
№ 1 224 120 0000 017501

Основний вид діяльності за КВЕД:

67.13.0 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

67.12.0 – Біржові операції з фондовими цінностями

Керівник:

Фещенко Ніна Анатоліївна

Контактний телефон:

(056) 373 97 93

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»  (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

   На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»  станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток, а саме не враховано відстрочені податкові зобов'язання.

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

За станом на 31.12.2011р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року суттєво (на 56,6%) зменшились і відповідно складають 68307 тис. грн.

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 60135 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. зменшились до рівня 58305 тис. грн..

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення інших поточних зобов’язань на 86684 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

10000

Нерозподілений прибуток

2

Збільшення власного капіталу відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

4. Вартість чистих активів

На нашу думку, вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 10002 тис.грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням № 11/04-11 від
11.04.2011 р., зареєстрованого 21.07.2011 р., номер запису 1 224 105 0015 017501.

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 10000000 (Десять мільйонів) гривень. Статутний капітал поділяється на 1000000000 (Один мільярд) штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 0,01  (Одна) копійка.

 Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 16713796 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають  доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) –16593639 тис.грн.

Витрати Товариства  за 2011 рік складають 16713795 тис. грн.,

Основними складовими витрат є собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг – 16592901 тис.грн,  інші витрати – 120322 тис.грн. Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 5 тис.грн. 

На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумі 1 тис.грн.

 

Інша інформація

 

7. Станом на звітну дату Товариством розраховано наступні показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку у відповідності до вимог Рішення ДКЦПФР від 27.12.2007р. №2381:

Показники ліквідності торговців цінними паперами

Нормативне значення показника

Розрахункове значення показника станом на 31.12.2011р.

 

Висновок

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність з іншими торговцями цінних паперів

не може перевищувати 10

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність

не може перевищувати 20

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність

не може перевищувати 15

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність

не може перевищувати 30

10,48

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську, дилерську діяльність та андеррайтинг

не може перевищувати 35

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

 

 

8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

За даними Товариства протягом 2011 року не відбувалися дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

 

№ п/п

Зміст значного правочину, договір

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1

Д-8882/11;Д-19137/11              від 26.09.11

покупка акцiй

22 788 600,00 (14,5%)        

Наглядова рада

2

Д-19136/11 від 26.09.11

продаж акцій      

16  680 530,00 (10,6%)       

Наглядова рада

3

Д-23092/11 від 24.11.11     

покупка  облігацій    

18  375 500,00 (11,7%)     

Наглядова рада

4

Д-24478/11 від 14.12.11     

покупка  облігацій    

21 172 551,00 (13,5%)      

Наглядова рада

5

Д-24864/11 від 21.12.11

продаж  облігацій

5 36 260 784,95 (23%)         

Наглядова рада

6

Д-24866/11 від 21.12.11       

продаж  облігацій  

40 563 378,70 (25,8%)

Загальні збори акціонерів

 

 

 

Директор ТОВ АФ «АленАудит»                                                       О.В. Іонова

 

01.03.2012 р.

Примітки до фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

  Фінансова звітність підприємства за 2011 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

·         Баланс форма №1;

·         Звіт про фінансові результати форма №2;

·         Звіт про рух грошових коштів форма №3

·         Звіт про власний капітал форма №4;

·         Примітки до річної фінансової  звітності  форма №5;

·         Додаток до приміток до річної фінансової звітності форма №6.

                                        Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика  відповідає  вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Прийнята облікова політика протягом 2011 року не змінювалась.

Метод нарахування амортизації  об’єктів основних засобів нараховується  прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом

-  в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

Метод оцінки  вартості запасів  - метод ідентіфікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій  - по собівартості.

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

                          Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р.  знаходяться основні засоби по залишковій вартості 0 тис грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів    здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами  визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше  1 000 грн.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше  1 000 грн. Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 100 %.

 Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній  вартості необоротних активів складає на 31.12.2011 року відсутня.

Втрати від зменшення корисності основних засобів  у звітному періоді не визнавались.

                Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, на кінець року становить  29 тис. грн.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011 р. відсутні.

                                                      Нематеріальні активи

Залишкова вартість нематеріальних активів, що знаходяться на балансі підприємства дорівнює 1 тис. грн.

У складі цих активів враховуються переважно ліцензії на право здійснення професійної діяльності.

         Відображення в обліку нематеріальних активів відповідає П(С)БО №8 „Нематеріальні  активи”. Амортизація по ним нараховується прямолінійнім методом, розрахованим на строк не більше 5 років експлуатації.

Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, відсутні.

Створені підприємством нематеріальні активи відсутні.

Нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань відсутні.

Нематеріальні активи, оформлені у заставу відсутні.

Витрати на дослідження та розробки, пов’язані зі створенням нематеріальних активів у звітному році не проводились.

Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів у звітному періоді не визнавались.

Фінансові інвестиції

           До складу статті «Поточні фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 49441 тис. грн., у. т.ч. 32902 тис. грн. фінансові інвестиції в акції, 16539 тис. грн.. в інші.                                                                                                                                            Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до  П(С)БО  №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 18 645  тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством  в 2011 році не створювався в зв’язку з відсутністю  суттєвих та значних сум  сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість  пов’язаних сторін станом на 31.12.2011 р. відсутня.

До складу  іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме  розрахунки за операціями з цінним паперами (18 643 тис. грн. ), розрахунки за іншими операціями (2 тис. грн.).

                                                         Грошові кошти

         До складу грошових коштів на 31.12.2011 р. включені залишки коштів на поточних  рахунках у національній валюті      8 тис. грн.;

         Негрошові операції, пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2011 року не здійснювалися.

                                                                         Власний капітал

         Власний  капітал підприємства включає статутний капітал, нерозподілений прибуток.

         Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного  капіталу не відбувалось.

         Станом на 31.12.2011р. Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням №11/04-11від 11.04.2011 р.,  зареєстрованого 21.07.2011 р., номер запису 1 224 105 0015 017501.

Відповідно до зазначеної редакції Статуту,  статутний фонд становить 10 000 000 (Десят мільйонів) гривень. Статутний фонд поділяється на      1000000000 (Один мільярд)  штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю0,01 (Нуль) гривень, 1 (Одна) копійка.

         Статутний капітал сплачено повністю.

         За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2011 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. складає 2 тис. грн. Прибуток за 2011 рік склав - 1  тис. грн.

         Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України  N 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили  10 001  тис. грн., на кінець періоду 10 002 тис. грн.  Чисті активи протягом року збільшились на 1 тис. грн.  Чисті активи перевищують статутний капітал на 2 тис грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному  та попередньому році не створювалося.

                            Поточні зобов’язання

До складу статті „Інші поточні зобов’язання” станом на 31.12.2011 р. включені зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших  статей обліку кредиторської заборгованості  на суму  -  57287 тис. грн..(розрахунки по операціях з цінними паперами). Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2011 рік.

          Облік фінансових результатів відповідає вимогам  П(З)БУ №3 "Звіт про фінансові результати" і П(З)БУ №15 "Доходи",  П(З)БУ №16  "Витрати". Податковий облік доходів здійснюється відповідно до  Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат  в звітному періоді використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати  у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2011 р. підприємством отримано прибуток  у розмірі 1 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.        

        Фінансову звітність складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток згідно  з П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, а саме не враховано відстрочені податкові зобов'язання.

Прибуток на акцію

Середньорічна кількість простих акцій – 1 000 000 000  шт.

      Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 1 000 000  000шт.

      У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

Інвентаризація активів та забов язань

Інвентаризація активів та забов язань на 31.12.2011р. ППТ «МЕНЕДЖИЕНТ ТЕХНОЛОДЖИХ» не здійснювало

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

При складанні фінансової звітності за 2011 рік окремі статті, що відображають  залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2010 рік.

Звіт про рух грошових коштів             

Склад і суму статті звіту «Інші надходження»   включено надходження відсотків на залишок грошових коштів, що склали 2 тис. грн.

Керівник                                                                Фещенко Н.А.

 фінансова звітність форма 1

 фінансова звітність форма 2
фінансова звітність форма 3
фінансова звітність форма 4
фінансова звітність форма 5
фінансова звітність форма 6