Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Результати перевірок  next  2012 - Аудиторський висновок разом з фінансовою звітністю


Фірм

 №4028 видане рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27

Вих. № 2013-1-29/2 від  11.02.2013р.

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 за 2012 рік

 

 

Акціонерам та Наглядовій раді

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку України

 

Основні відомості про аудиторську фірму

 

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475.  Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

 

Керівник з аудиту

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 92-2012-А від 20. 12.2012р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту – 03.01.2013р.;

Закінчення проведення аудиту – 11.02.2013р.

 

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 

Повна назва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 (далі – Товариство)

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська область,                    м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

Код ЄДРПОУ

32987822

Реєстраційні дані: 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 10.06.2004 р.
№ 1 224 120 0000 017501

Основний вид діяльності за КВЕД:

66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Керівник:

Фещенко Ніна Анатоліївна

Контактний телефон:

(056) 373 97 93

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

 

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення думки

 

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» станом на 31 грудня 2012р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

 

Товариством у складі дебіторської заборгованості відображено заборгованість у сумі 38 тис. грн., відносно якої існує суттєва невизначеність щодо її повернення. Резерв сумнівних боргів Товариством щодо зазначеної суми дебіторської заборгованості не створено.

Товариством в звітному періоді здійснено виправлення помилки минулого періоду через збільшення витрат поточного року на суму 35 тис. грн.

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

 

1. Активи

 

За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 57,2% і відповідно складають 29224 тис. грн.

 

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 17494 тис. грн. та суми поточних фінансових інвестицій на 28210 тис. грн.

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

2. Зобов'язання

 

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. зменшились до рівня 19221 тис. грн., тобто в 3,03 рази.

 

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення інших поточних зобов’язань на 56090 тис. грн.

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

3. Власний капітал

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Статутний капітал

10000

Нерозподілений прибуток

3

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

 

4. Вартість чистих активів

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 10003 тис. грн.

 

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

 

5. Сплата статутного капіталу

 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням № 11/04-11від 11.04.2011 р., зареєстрованого 21.07.2011 р., номер запису 1 224 105 0015 017501.

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 10000000 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) гривень. Статутний капітал поділяється на 1000000000 (Один мільярд) штук простих  іменних акцій, номінальною вартістю 0,01  (Одна) копійка.

 

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

 

6. Фінансовий результат за звітний період

 

За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 4782808 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  – 4782785 тис. грн.

 

Витрати Товариства  за 2012 рік складають 4782807 тис. грн.,

Основними складовими витрат є собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг – 4782117 тис. грн., адміністративні витрати – 634 тис. грн.,  інші операційні витрати – 50 тис. грн.

 Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 6 тис. грн. 

 

На нашу думку інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство має чистий прибуток у сумі 1 тис. грн.

 

Інша інформація

 

7. Станом на звітну дату Товариством розраховано наступні показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку у відповідності до вимог Рішення ДКЦПФР від 27.12.2007р. №2381:

 

Показники ліквідності торговців цінними паперами

Нормативне значення показника

Розрахункове значення показника станом на 31.12.2012р.

 

Висновок

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність з іншими торговцями цінних паперів

не може перевищувати 10

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність

не може перевищувати 20

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність

не може перевищувати 15

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність

не може перевищувати 30

1,14

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську, дилерську діяльність та андеррайтинг

не може перевищувати 35

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

 

8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

 

9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

 

10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

 

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

 

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

За даними Товариства протягом 2012 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

 

 

 

№ п/п

Особлива інформація

Зміст інформації

1

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Не було

2

прийняття рішення про викуп власних акцій

Не було

3

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Не було

4

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Не було

5

зміну складу посадових осіб емітента

Не було

6

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз» (далі – Товариство) повідомляє, що 07.03.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства «фізичної особи» становив 100% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника «фізичної особи» становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» становить 1 000 000 000 (один мільярд) штук простих іменних акцій, що складає 100% голосуючих акцій Товариства.

7

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Не було

8

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

Не було

9

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

Не було

10

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

Не було

 

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

 

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

 

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

 

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до

Закону України "Про акціонерні товариства":

 

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

 

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності, 2922млн. грн

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

 

 

Продаж

 

 

 

 

 

1

Договор ДД-8738/12 (21.06.12)

Акція

5,080

млн.-

17,39

%

 Наглядова Рада

2

Договор 104258;ДД-11236/12;Б (16.08.12)

Облігація

22,961

млн.-

78,58

%

Загальні збори акціонерів

3

Договор 111165;ДД-15011/12 (08.11.12)

Облігація

3,405

млн.-

11,65

%

 Наглядова Рада

4

Договор 111960;ДД-15493/12;Б (20.11.12)

Облігація

4,256

млн.-

14,57

%

 Наглядова Рада

5

Договор 111969;ДД-15497/12;Б (20.11.12)

Облігація

4,252

млн.-

14,55

%

 Наглядова Рада

6

Договор 111976;ДД-15501/12;Б (20.11.12)

Облігація

4,255

млн.-

14,56

%

 Наглядова Рада

7

Договор ДД-16871/12 (24.12.12)

 

10,114

млн.-

34,61

%

Загальні збори акціонерів

8

Договор ДД-16867/12 (24.12.12)

 

3,752

млн.-

12,84

%

 Наглядова Рада

9

Договор ДД-16257/12  (05.12.12)

Акція

3,283

млн.-

11,24

%

 Наглядова Рада

10

Договор ДД-4253/12 акц (26.03.12)

Акція

3,542

млн.-

12,12

%

 Наглядова Рада

11

Договор ДД-4328/12 акц (27.03.12)

Акція

9,862

млн.-

33,75

%

Загальні збори акціонерів

12

Договор ДД-4332/12 акц (28.03.12)

Акція

7,738

млн.-

26,48

%

Загальні збори акціонерів

13

Договор 104371;ДД-11316/12;Б (17.08.12)

Облігація

16,401

млн.-

56,13

%

Загальні збори акціонерів

14

Договор 104377;ДД-11318/12;Д (17.08.12)

Облігація

25,953

млн.-

88,82

%

Загальні збори акціонерів

15

Договор 104382;ДД-11320/12;Д (17.08.12)

Облігація

24,216

млн.-

82,88

%

Загальні збори акціонерів

16

Договор ДД-17234/12; (29.12.12)

Акція

5,200

млн.-

17,80

%

 Наглядова Рада

17

Договор ДД-17232/12  (28.12.12)

Акція

3,000

млн.-

10,27

%

 Наглядова Рада

18

Договор ДД-3793/12 а (15.03.12)

Акція

7,506

млн.-

25,69

%

Загальні збори акціонерів

19

Договор ДД-8829/12 (25.06.12)

Акція

6,206

млн.-

21,24

%

 Наглядова Рада

20

Договор ДД-8899/12 ак (26.06.12)

Акція

7,924

млн.-

27,12

%

Загальні збори акціонерів

 

 

Купівля

 

 

 

 

 

21

Договор ДД-17186/12 (28.12.12)

 сертифікати

3,218

млн.-

11,01

%

 Наглядова Рада

22

Договор ДД-8898/12 (27.06.12)

 

7,825

млн.-

26,78

%

Загальні збори акціонерів

23

Договор 104257;1611/2012-БВ; (16.08.12)

Облігація

22,961

млн.-

78,58

%

 

Загальні збори акціонерів

24

Договор 1555;ДД-14409/12 (25.10.12)

 Облігація

3,404

млн.-

11,65

%

 Наглядова Рада

25

Договор ДД-16155/12(04.12.12)

 Акція

6,862

млн.-

23,48

%

 Наглядова Рада

26

Договор ДД-16866/12 (24.12.12)

 сетрифікат

9,420

млн.-

32,24

%

Загальні збори акціонерів

27

Договор ДД-4327/12 в (27.03.12)

 Вексель

9,901

млн.-

33,88

%

Загальні збори акціонерів

28

Договор ДД-13317/12 (25.09.12)

 Вексель

4,791

млн.-

16,39

%

 Наглядова Рада

29

Договор ДД-16869/12;(24.12.12)

 Акція

5,176

млн.-

17,71

%

 Наглядова Рада

30

Договор Дд-17231/12 (29.12.12)

 Облігація

3,000

млн.-

10,27

%

 Наглядова Рада

31

Договор ДД-4933/12;ДД4329/12 (27.03.12)

 

16,401

млн.-

56,13

%

Загальні збори акціонерів

32

Договор 104370;ДД-12162/12;Д (17.08.12)

 Облігація

16,401

млн.-

56,13

%

Загальні збори акціонерів

33

Договор 104376;ДД-12166/12;Д (17.08.12)

Облігація

25,953

млн.-

88,82

%

Загальні збори акціонерів

34

Договор 104381;ДД-12170/12;Д (17.08.12)

Облігація

24,216

млн.-

82,88

%

Загальні збори акціонерів

35

Договор 111959;ДД-16829/12;Д (20.11.12)

Облігація

4,256

млн.-

14,57

%

 Наглядова Рада

36

Договор 111967;ДД-16835/12;Д (20.11.12)

Облігація

4,252

млн.-

14,55

%

 Наглядова Рада

37

Договор 111975;ДД-16841/12;Д (20.11.12)

Облігація

4,255

млн.-

14,56

%

 Наглядова Рада

38

Договор ДД-18693/12 (29.12.12)

 Акція

5,200

млн.-

17,80

%

 Наглядова Рада

39

Договор ДД-8737/12 (21.06.12)

 Акція

4,971

млн.-

17,01

%

 Наглядова Рада

 

 

Виконавчий директор

ТОВ АФ «АленАудит»                                                                        О.В. Іонова

 

11.02.2013р.


Примітки до фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 

  Фінансова звітність підприємства за 2012 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

·        Баланс форма №1;

·        Звіт про фінансові результати форма №2;

·        Звіт про рух грошових коштів форма №3

·        Звіт про власний капітал форма №4;

·        Примітки до річної фінансової  звітності  форма №5;

·        Додаток до приміток до річної фінансової звітності форма №6.

 

 

                                        Опис обраної облікової політики

 

Обрана облікова політика  відповідає  вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2012 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Прийнята облікова політика протягом 2012 року не змінювалась.

Метод нарахування амортизації  об’єктів основних засобів нараховується  прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом

-  в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

Метод оцінки  вартості запасів  - метод ідентіфікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій  - по собівартості.

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення.

 

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

 

                          Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

 

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2012 р.  знаходяться основні засоби по залишковій вартості 0 тис грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів    здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами  визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше   2500 грн.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше   2500 грн. Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2012 р. складає 100 %.

 Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній  вартості необоротних активів складає на 31.12.2012 року відсутня.

 

 

 

 

 

Втрати від зменшення корисності основних засобів  у звітному періоді не визнавались.

            Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, на кінець року становить  29 тис. грн.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2012 р. відсутні.

                  

                                    Нематеріальні активи

 

Залишкова вартість нематеріальних активів, що знаходяться на балансі підприємства дорівнює 9 тис. грн.

У складі цих активів враховуються переважно ліцензії на право здійснення професійної діяльності.

         Відображення в обліку нематеріальних активів відповідає П(С)БО №8 „Нематеріальні  активи”. Амортизація по ним нараховується прямолінійнім методом, розрахованим на строк не більше 5 років експлуатації.

Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, відсутні.

Створені підприємством нематеріальні активи відсутні.

Нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань відсутні.

Нематеріальні активи, оформлені у заставу відсутні.

Витрати на дослідження та розробки, пов’язані зі створенням нематеріальних активів у звітному році не проводились.

Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів у звітному періоді не визнавались.

Фінансові інвестиції

 

           До складу статті «Поточні фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 21 231 тис. грн., у. т.ч. 10100 тис. грн. фінансові інвестиції в акції, 11 131 тис. грн. - в інші цінні папери.         

                                              

                                                   Дебіторська заборгованість

 

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до  П(С)БО  №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2012 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 105 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством  в 2012 році не створювався в зв’язку з відсутністю  суттєвих та значних сум  сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість  пов’язаних сторін станом на 31.12.2012 р. відсутня.

До складу  іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме  розрахунки за операціями з цінним паперами 1 151 тис. грн.

 

                                                         Грошові кошти

 

         До складу грошових коштів включені залишки коштів на поточних  рахунках у національній валюті – 993 тис. грн.

         Негрошові операції, пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2012 року не здійснювалися.

           

 

                                                         Власний капітал

 

         Власний  капітал підприємства включає статутний капітал, нерозподілений прибуток.

         Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного  капіталу не відбувалось.

         Станом на 31.12.2011р. Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням №11/04-11від 11.04.2011 р.,  зареєстрованого 21.07.2011 р., номер запису 12241050015017501.

Відповідно до зазначеної редакції Статуту,  статутний фонд становить 10000000 (Десять мільйонів) гривень. Статутний фонд поділяється на 1000000000 (один мільярд)  штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 0,01 (одна) копійка.

         Статутний капітал сплачено повністю.

         За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2012 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 р. складає 3тис. грн. Прибуток за 2012 рік склав - 1  тис. грн.

         Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України  N 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили  10 002  тис. грн., на кінець періоду 10 003 тис. грн.  Чисті активи протягом року збільшились на 1 тис. грн.  Чисті активи перевищують статутний капітал на 3 тис грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному  та попередньому році не створювалося.

                    

Поточні зобов’язання

 

До складу статті „Інші поточні зобов’язання” станом на 31.12.2012 р. включені зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших  статей обліку кредиторської заборгованості, а саме розрахунки по операціях з цінними паперами на суму 1197 тис. грн. Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

 

 

Облік фінансових результатів за 2012 рік

 

          Облік фінансових результатів відповідає вимогам  П(З)БУ №3 "Звіт про фінансові результати" і П(З)БУ №15 "Доходи",  П(З)БУ №16  "Витрати". Податковий облік доходів здійснюється відповідно до  Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат  в звітному періоді використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати  у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2012 р. підприємством отримано прибуток  у розмірі 1 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

           

       

 

        

 

 

        Фінансову звітність складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток згідно  з П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, а саме не враховано відстрочені податкові зобов'язання.

 

Прибуток на акцію

                                  

      Середньорічна кількість простих акцій – 1 000 000 000  шт.

      Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 1 000 000  000шт.

      У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

     

   Інвентаризація активів та забов язань

 

       Інвентаризацію  активів та зобов язань на 31.12.2012р. ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» не здійснювало 

 

 

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

 

При складанні фінансової звітності за 2012 рік окремі статті, що відображають  залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2011 рік.

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів      

 

             Склад і суму статті «Інші надходження» у розділи Рух коштів у результаті операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів Товариства  складає 22 тис. грн., та надходження від діяльності строкового ринку, що склали 21 тис. грн.

 

                Стаття «Інші витрачання» цього розділу в звіті про рух грошових коштів Товариства складає 24 тис. грн., які включають витрачення на членські внески у розмірі 2 тис. грн., та витрачення у розмірі 22 тис. грн.. від діяльності строкового ринку.

 

             Стаття «Інші надходження» цього розділу в звіті про рух грошових коштів Товариства складає 8395 тис. грн., що включає повернення помилково перерахованих грошових коштів у сумі 1263 тис. грн.., та транзитне перерахування коштів за розрахунки по ДЦП, отриманих від держказначейства за ДЦП у сумі 7132 тис. грн.

 

 

Керівник                                                                Фещенко Н.А.

 

 Фінансова звітність 1 форма
Фінансова звітність 2 форма
Фінансова звітність 3 форма
Фінансова звітність 4 форма
Фінансова  звітність 5 форма
Фінансова звітність 6 форма