Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Результати перевірок  next  28.04.2015р. Аудиторський висновок за 2014р. разом з фінансовою звітністю


 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

за 2014 рік

 

Акціонерам та Наглядовій раді

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (далі - Компанія), що додається, яка включає баланс (Звіт про фінансовий стан) компанії на 31 грудня 2014р., звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Висловлення думки

  

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»  на 31 грудня 2014 р., фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний розділ

 

Ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Наша думка не містить застережень стосовно даного питання.

 

 

Інші елементи

 

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 

Повна назва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 (далі – Товариство)

Код ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська область,

 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

Реєстраційні дані: 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 10.06.2004 р. № 1 224 120 0000 017501.

Види діяльності за КВЕД 2010:

66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Дата внесення змін до установчих документів (щодо діючої редакції Статуту)

04.07.2013р. (номер запису 12241050019017501)

Керівник:

Фещенко Ніна Анатоліївна

Контактний телефон:

(056) 373-97-99

 

 

 

 

 

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму

 

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – АПУ)

Свідоцтво за №4028, видане згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією

Серія та номер Свідоцтва: П 000217.  Строк дії Свідоцтва: з 07.07.2014 до 06.09.2017рр.

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ

Іонова Олена Вікторівна

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 

Юридична адреса: 52001, Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул.Новомосковська, 109

Фактичне місце розташування: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7 оф.407 (056)7448914, office@alenaudit.com.ua

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

 

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір від 22 грудня 2014 року № 97-2014-А

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 23.02.2015р.; закінчення проведення аудиту - 23.03.2015р.

 

Підпис аудитора:

Виконавчий директор

ТОВ АФ «АленАудит»                                                                                   О.В. Іонова

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

 

Фінансова звітність згідно з МСФЗ

за  2014 рік

1.         Сфера діяльності

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (далі - «Компанія»)  створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та іншого чинного законодавства України. Компанія була створена 10 червня 2004 р. у формі закритого акціонерного товариства. 05 листопада 2009 р. відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів  № 09/11/05-01 від 05.11.2009р. Компанія змінила назву на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ».

Види діяльності ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ":  -  посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Основним видом послуг, що надає Компанія є здійснення посередництва за договорами по цінних паперах, послуги депозитарної діяльності:

 - Ліцензія серія АЕ № 263270 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.09.2013 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, а саме: депозитарна діяльність депозитарної установи, строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. (необмежений).

- Ліцензія серія АЕ № 263276 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.09.2013 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, а саме:  діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування депозитарної установи, строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. (необмежений).

 - Ліцензія серія АД № 075819 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2012 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, строк дії ліцензії з 08.09.2012 р. (необмежений).

- Ліцензія серія АД № 075820 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2012 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність, строк дії ліцензії з 08.09.2012 р. (необмежений).

Юридична адреса Компанії: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

 

 

 

2.         Основи підготовки фінансової звітності

Заява про відповідність

Ця фінансова звітність підготовлена ​​відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).

Основа складання фінансової звітності

Ця фінансова звітність була підготовлена ​​відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів по поточним ринковим цінам, згідно МСФЗ № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність представлена ​​в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена ​​в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.

При цьому слід зазначити, що на діяльність Компанії  впливають такi фактори:

-        полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, в тому числі кризові явища у світовій економіці,

-        нестабільність чинного законодавства, особливо у податковій сфері,

-        недостатнє зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах України, що звужує коло потенційних клієнтів Компанії,

-        високий рiвень оподаткування та великiсанкцiї за несвоєчасну сплату податкiв.

Компанія є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за 2013 рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні проміжної звітності, починаючи з 1 січня 2013 р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії.

Зміни в обліковій політиці

Компанія вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облікової політики, яка була використана при підготовці даної фінансової звітності, а також застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.

Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані

На дату затвердження фінансової звітності Компанії наступні стандарти та інтерпретації були випущені, але не вступили в силу:

Стандарти та інтерпретації

 

Застосовуються до річних звітів, що починаються не раніше

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (змінений)

 

1 січня 2015

 

Керівництво Компанії планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди. Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час оцінюються керівництвом.

 

 


3.         Основні положення облікової політики

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій фінансової звітності.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Компанії, в основному, включають програмне забезпечення яке використовується для надання послуг та ліцензії на ліцензовані види діяльності. Витрати на створення та придбання нематеріальних активів капіталізуються на основі витрат, понесених при їх створенні. Витрати на придбання та створення нематеріальних активів рівномірно амортизуються протягом терміну їх використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):

Програмне забезпечення

 

10

Ліцензії

 

 3-10

 

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.

Основні засоби

Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво Компанії визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка. З цією метою залучається професійний оцінщик. У подальшому переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, яка б була визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься на резерв з переоцінки, що відображений у розділі власного капіталу звіту про фінансове становище, крім тієї частини, в якій вона відновлює суму зменшення вартості  від переоцінки того самого активу, раніше визнаного в прибутках або збитках. Уцінка балансової вартості включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли уцінка безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості того самого активу в попередньому періоді і відноситься на зменшення резерву з переоцінки. Накопичена на дату переоцінки амортизація основних засобів перераховується пропорційно зміні балансової вартості активу в брутто-оцінці таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.

Різниця між амортизацією, нарахованою на первісну вартість активу, та амортизацією, нарахованої на балансову вартість активу, щорічно перекласифікується з резерву з переоцінки в нерозподілений прибуток. Після вибуття активу залишковий резерв з переоцінки такого активу перекласифікується в нерозподілений прибуток.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):

Комп’ютерна техніка

 

3-5

Офісні меблі та обладнання

 

5-15

Інші

 

5-15

 

При проведенні технічних оглядів, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовій вартості об'єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання.

Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється.

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та коректуються в міру необхідності.

Інвестиційна нерухомість

Об’єкти інвестиційної нерухомості відображаються згідно моделі обліку по фактичним витратам за виключенням об’єктів, які призначені для продажу. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках): 50 – 100 років.

Переведення до категорії інвестиційної нерухомості або виключення з даної категорії проводиться тільки при зміні призначення об'єкта, що підтверджується:

-   початком використання нерухомості як нерухомість, зайняту власником, при переведенні з інвестиційної нерухомості в категорію нерухомості, займаної власником;

-   початком реконструкції з метою продажу, при перекладі з переведенні з інвестиційної нерухомості  до запасів;

-   завершенням періоду, протягом якого власник займав нерухомість, при переведенні з категорії нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості  ; або

-   початком операційної оренди за договором з іншою стороною, при переведенні із запасів до інвестиційної нерухомості.

Якщо окремий об’єкт інвестиційної нерухомості одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартість такого об’єкту розподіляється пропорційно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду

Зменшення корисності активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу - це більша з двох значень: справедлива ​​вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів  і, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.

Визнання фінансових інструментів

Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на інструменти. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:

-   фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток;

-   позики та дебіторська заборгованість;

-   інвестиції, що утримуються до погашення;

-   фінансові активи, що є в наявності для продажу.

При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Компанія стає стороною за договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.

Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни, встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі справедливої ​​вартості, відповідно до прийнятих управлінням ризиків або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються в прибутках або збитках.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

При первісному визнанні, видані позики обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, що визначається з використанням ринкових відсоткових ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від відсоткової ставки за виданою позикою. Надалі позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом терміну, на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні.

Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і депозитів до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше. Банківські овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невід'ємну частину управління грошовими коштами Компанії, є компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів.

Інвестиції, наявні для продажу

Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному прибутку.

При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в момент отримання прав на них.

Інвестиції, що утримуються до погашення

Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони  оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Будь-який продаж або перекласификація інвестицій, що утримуються до погашення у сумі, що перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификації всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні папери у якості таких що є в наявності для продажу,  протягом поточного та двох наступних фінансових років.

Справедлива вартість

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої ​​вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам та інших факторів.

Оцінка справедливої ​​вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість), пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої ​​вартості і тому не враховувалася в цій звітності.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії включають грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов'язання і позики. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.

Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

Непохідні фінансові зобов'язання

При первісному визнанні фінансові зобов'язання можуть бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані наступні критерії:

-   віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в методах обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;

-   зобов'язання є частиною групи фінансових зобов'язань, управління якими здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої ​​вартості, відповідно до політики управління ризиками;

-   фінансове зобов'язання містить вбудований похідний інструмент, який необхідно окремо відобразити у фінансовій звітності.

Станом на 31 грудня  Компанія не мала фінансових зобов'язань, які могли б бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні зобов'язання, які спочатку визнаються за справедливою вартістю, надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентні зобов'язання надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню за період, мають постійну ставку в складі зобов'язань звіту про фінансовий стан. У даному разі відсоткові витрати включають початкові витрати на ведення операції і знижку, що підлягає виплаті після погашення, а також будь-який відсоток або купон, що підлягають виплаті, поки зобов'язання залишаються непогашеними.

 

 

Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.

Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю

Якщо існує об'єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.

Спочатку Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об'єктивних ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.

Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.

По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує об'єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.

Фінансові активи, наявні для продажу

Сума збитку від знецінення інвестицій, наявних для продажу, визнається шляхом віднесення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і представленого за справедливою вартістю в резервному капіталі. Накопичений збиток, переміщений з іншого сукупного доходу і визнаний у прибутках і збитках, представляє собою різницю між вартістю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизації, і справжньої справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутках та збитках. Зміни резервів під знецінення, пов'язаних з тимчасовою вартістю, відображаються як частина процентного доходу.

Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи

Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або частини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:

-   закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;

-   збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без істотних затримок; або

-   передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики і вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передала контроль над активом.

У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу, при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред'явлена ​​Компанії до оплати.

Фінансові зобов'язання

Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період

Операції в іноземних валютах

Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності. Операції у валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважили на дати здійснення операцій. Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в таких валютах, перераховуються в гривні за курсами обміну, чинним на звітну дату. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображені у звітності за первісною вартістю, перераховуються в гривні за курсом обміну на дату здійснення операції.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Передоплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість.

Запаси

Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу середньозваженої оцінки. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних витрат на доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння або надлишок запасів.

Торгова та інша  кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.

Аванси, отримані

Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.

Кредити та позики

Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що становить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здійснення операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесі амортизації. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення настає протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

      Державний пенсійний  план з фіксованими внесками

Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки відображаються у періоді, в якому нараховується заробітна плата.

Оренда

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу нарахування доходів протягом терміну оренди.

Потенційні зобов'язання

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

Резерви

Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.

Визнання доходів

Дохід від реалізації послуг з основної діяльності визнається за принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов'язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена. Сума доходу визначається на основі застосування тарифів на послуги, затверджених керівництвом Компанії.

Доходи від інших продажів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:

-   Всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар, переходять від Компанії до покупця;

-   Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з права власності, а також реальний контроль над проданими товарами; і

-   Витрати, які були понесені або будуть понесені в зв'язку з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Чисті фінансові витрати

Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати по відсотках, пов'язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток відображається в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до операцій, що визнаються безпосередньо  у складі власного капіталу чи в складі іншого сукупного прибутку.

Поточний податок

Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків за рік, розрахованих на основі діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов’язань по сплаті податку на прибуток за минулі роки.

Відкладений податок

Відкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всіх тимчасових різницях на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги в податковому обліку.

Відкладені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:

-   відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу, або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, а ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і

-   щодо оподатковуваних тимчасових різниць, що відносяться до інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі сторнування тимчасової різниці, або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.

Відкладені податкові активи визнаються по всім оподатковуваним тимчасовим різницям та перенесенню на наступні періоди невикористаних податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову різницю що віднімається, а також використовувати податкові збитки, перенесені на наступні періоди , крім випадків, коли:

-   відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і який на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток або збиток; і

-   щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, відкладені податкові активи визнаються, тільки якщо існує ймовірність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний прибуток, у відношенні якого можна застосувати тимчасову різницю.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату складання звіту про фінансовий стан і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, якй дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відкладеного податкового активу. Невизнані раніше відкладені податкові активи переоцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.

Відкладені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при реалізації активу або погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату звіту про фінансовий стан податкових ставок і положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо у складі капіталу, відображається у складі капіталу, а не в звіті про сукупні прибутки та збитки. Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і якщо вони відносяться до податків на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.

4.         Основні судження, оцінки та фактори невизначеності

Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії визначення оцінок та припущень, що впливають на сума активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів та витрат за звітний період. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та залежить від минулого досвіду, поточних та очікуваних економічних умов та іншої доступної інформації. Фактичні результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.

Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керівництва, представлені наступним чином:

·            термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів;

·            оцінка справедливої ​​вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності;

·            резерв сумнівних боргів;

·            визнання відстрочених податкових активів

·            виплати по пенсійному забезпеченню працівників

Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів

Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів.

Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.

Оцінка справедливої ​​вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності

Компанія повинна періодично, як це встановлено керівництвом, здійснювати переоцінку своїх основних засобів. Такі переоцінки здійснюються незалежними оцінювачами із застосуванням методів оцінки, встановлених Міжнародними стандартами оцінки, такими як: метод обліку за вартістю, метод порівняння (ринковий метод), дохідний метод.

Крім того основні засоби Компанії аналізуються на предмет виявлення ознак зменшення корисності. При визначенні ознак зменшення корисності, активи, що не генерують незалежні грошові потоки, відносяться до відповідної одиниці, що генерує грошові потоки. Керівництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при віднесенні активів, що не генерують незалежні грошові потоки, до відповідних генеруючи одиниць, а також при оцінці термінів та величини відповідних грошових потоків в рамках розрахунку вартості активу у використанні.

Резерв сумнівних боргів

Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів.

Визнання відстрочених податкових активів

Чистий відстрочений актив з податку на прибуток, відображений у звіті про фінансовий стан, визнається щодо доходів і витрат, які можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку, якщо існує ймовірність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керівництво покладається на свої професійні судження і використовує оціночні дані, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.

 

 

5.         Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

За всі попередні звітні періоди, включаючи рік, що закінчився 31 грудня 2012р., Компанія складала свою фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО).

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013р., була вперше підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно, як це і зазначено в обліковій політиці, Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або пізніше.

При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 1січня 2013 р. - дату переходу Компанії на МСФЗ. Дана Примітка пояснює основні коригування, проведені Компанією при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2013 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., яка була складена відповідно до (НП(С)БО).

При першому застосуванні МСФЗ, у Компанії не було необхідності в застосуванні винятків з вимог стандартів, які передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Звірка капіталу Компанії станом на 31 грудня  2012 р., 1 січня 2013 р., 31 грудня 2013 р., 31 грудня 2014 р.

Стаття Звіту про фінансовий стан

Код рядка

Примітка

на 31.12.2012

Коригування капіталу

на 01.01.2013

 

на 31.12.2013

 

на 31.12.2014

 

1

2

3

4

5

6

 

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000 

 

9

-

9

 

9

 

9

первісна вартість

1001

 

10

-

10

10

10

накопичена амортизація

1002

 

(1)

-

(1)

(1)

(1)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

-

-

-

-

-

Основні засоби:

1010 

 

-

-

-

 

-

 

-

первісна вартість

1011

 

29

-

29

26

26

Знос

1012

 

(29)

-

(29)

       (26)

(26)

Інвестиційна нерухомість

1015

 

-

-

-

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

-

-

-

-

-

     Знос  інвестиційної нерухомості

1017

 

-

-

-

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

 

-

-

-

-

-

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

 

-

-

-

-

-

Накопичена амортизація довгострокових біологічних

активів

1022

 

-

-

-

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

 

-

-

-

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

 

-

-

-

157

2900

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040 

 

-

-

-

 

-

 

-

Відстрочені податкові активи

1045

 

-

-

-

-

-

Гудвіл

1050

 

-

-

-

-

-

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

 

-

-

-

-

-

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

 

-

-

-

 

-

 

-

Інші необоротні активи

1090

 

-

-

-

-

-

Усього за розділом I

1095

 

9

-

9

166

2909

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

1100

 

-

-

-

-

-

Виробничі запаси

1101

 

-

-

-

-

-

Незавершене виробництво

1102

 

-

-

-

-

-

Готова продукція

1103

 

-

-

-

-

-

Товари

1104

 

-

-

-

-

-

Поточні біологічні активи

1110

 

-

-

-

-

-

Депозити перестрахування

1115

 

-

-

-

-

-

Векселі одержані

1120

 

5734

-

      5734

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125 

А

105

1151

1256

 

14860

 

19572

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

 

-

-

-

 

-

 

1

за виданими авансами

1135

 

-

-

-

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

-

-

-

-

-

з нарахованих доходів

1140

 

-

-

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

1145

 

-

-

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

А

1151

(1151)

-

1

-

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

     21231

-

21231

43189

38142

Гроші та їх еквіваленти:

1165

 

993

 

993

906

508

Готівка

1166

 

-

-

-

-

-

Рахунки в банках

1167

 

993

-

993

906

508

Витрати майбутніх періодів

1170

 

1

-

1

-

-

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

 

-

-

-

-

-

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань

1181

 

-

-

-

-

-

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

 

-

-

-

-

-

резервах незароблених премій

1183

 

-

-

-

-

-

інших страхових резервах

1184

 

-

-

-

-

-

Інші оборотні активи

1190

 

-

-

-

-

-

Усього за розділом II

1195

 

29215

-

29215

58956

58223

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

-

-

-

 

-

 

-

Баланс

1300

 

29224

-

29224

59122

61132

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

10000

-

10000

30000

30000

Внески  до незареєстрованого статутного капіталу

1401

 

-

-

-

-

-

Капітал у дооцінках

1405

 

-

-

-

-

-

Додатковий капітал

1410

 

-

-

-

-

-

Емісійний дохід

1411

 

-

-

-

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

 

-

-

-

-

-

Резервний капітал

1415

Б

-

1

1

2

3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Б

3

(1)

2

5

7

Неоплачений капітал

1425

 

-

-

-

-

-

Вилучений капітал

1430

 

-

-

-

-

-

Інші резерви

1435

 

-

-

-

-

-

Усього за розділом I

1495

 

10003

-

10003

30007

30010

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

-

-

-

-

-

Пенсійні зобов'язання

1505

 

-

-

-

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

 

-

-

-

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

17880

-

17880

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

 

-

-

-

-

-

Цільове фінансування

1525

 

-

-

-

-

-

Благодійна допомога

1526

 

-

-

-

-

-

Страхові резерви

1530

 

-

-

-

-

-

у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань

1531

 

-

-

-

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

 

-

-

-

-

-

резерв незароблених премій

1533

 

-

-

-

-

-

інші страхові резерви

1534

 

-

-

-

-

-

Інвестиційні контракти

1535

 

-

-

-

-

-

Призовий фонд

1540

 

-

-

-

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

 

-

-

-

-

-

Усього за розділом II

1595

 

17880

-

17880

-

-

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

-

-

-

-

-

Векселі видані

1605

 

-

-

-

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

-

-

-

 

-

 

-

товари, роботи, послуги

1615

В

139

1004

1143

29112

31114

розрахунками з бюджетом

1620

 

2

 

2

2

5

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

-

-

-

2

4

розрахунками зі страхування

1625

 

1

-

1

-

1

розрахунками з оплати праці

1630

 

2

-

2

-

2

Поточної кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

 

-

-

-

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

 

-

-

-

-

-

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

-

-

-

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

 

-

-

-

-

-

Поточні забезпечення

1660

 

-

-

-

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

 

-

-

-

-

-

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

 

-

-

-

-

-

Інші поточні зобов'язання

1690

В

1197

(1004)

193

1

-

Усього за розділом IІІ

1695

 

1341

-

1341

29115

31122

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

-

-

-

 

-

 

-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

 

-

-

-

 

-

 

-

Баланс

1900

 

29224

-

29224

59122

61132

 

А. У попередні звітні періоди (до 01.01.2013 р.)  Компанія відображала дебіторську заборгованість за цінні папери у статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість». На дату переходу, зважаючи на те, що Компанія є торговцем цінними паперами, було проведено перерозподіл такої заборгованості у статтю «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги». 

Стаття

Код 

 

Сума

коригування

Дебіторська заборгованість за  товари, роботи, послуги

1125

 

1151

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

(1151)

Б. При переході на МСФЗ переведено у резервний капітал прибуток отриманий у 2011 р., згідно протоколу річних зборів акціонерів.

Стаття

Код 

 

Сума

коригування

Резервний капітал

1415

 

1

Нерозподілений прибуток

1420

 

(1)

В. У попередні звітні періоди (до 01.01.2013 р.)  Компанія відображала кредиторську заборгованість за цінні папери у статті балансу «Інші поточні зобов`язання». На дату переходу, зважаючи на те, що Компанія є торговцем цінними паперами, було проведено перерозподіл такої заборгованості у статтю «Кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги». 

Стаття

Код 

 

Сума

коригування

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1615

 

1004

Інші поточні зобов`язання

1690

 

(1004)

 

 

6.         Нематеріальні активи

 

Рух нематеріальних активів за рік 2014, був наступним:

 

 

Ліцензії

 

Інші

 

Всього

Первісна вартість

 

 

 

 

 

 

на 01.01.2014 р.

 

9

 

1

 

10

За 2013 р.

 

 

 

 

 

 

Надійшло

 

-

 

-

 

-

Вибуло

 

-

 

-

 

-

на 31.12.2014р.

 

9

 

1

 

10

Знос

 

 

 

 

 

 

на 01.01.2014р.

 

-

 

1

 

1

За 2013 р

 

 

 

 

 

 

Нараховано

 

-

 

-

 

-

Вибуло

 

-

 

-

 

-

на 31.12.2014р.

 

-

 

1

 

1

Балансова вартість:

 

 

 

 

 

 

на 01.01.2014 р.

 

9

 

-

 

9

на 31.12.2014 р.

 

9

 

-

 

9

 

7.         Основні засоби 

Рух основних засобів за рік, що скінчився 31 грудня 2014, був наступним:

 

 

Комп’ютерна техника (машини та обладнання)

 

 

Всього

Первісна вартість на 01.01.2014

 

26

 

 

26

За 2014 р.   Надійшло

 

-

 

 

-

             Вибуло

 

-

 

 

-

 Первісна вартість на 31.12.2014р.

 

26

 

 

26

Знос   на 01.12,2014р.

 

26

 

 

26

За  2014 р  Нараховано

 

-

 

 

-

            Вибуло

 

-

 

 

-

Знос на 31.12.2014р.

 

26

 

 

26

Балансова вартість:

 

-

 

 

-

на 01.01.2014 р.

 

-

 

 

 

на 31.12.2014 р.

 

-

 

 

-

Компанія не проводила переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво Компанії дійшло висновку, що справедлива вартість об’єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості.

Первісна вартість основних засобів, залишкова вартість  яких рівна нулю, та які продовжують експлуатуватися на 31 грудня  2019 року складає 26 тис. грн.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2014 відсутні.

На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Компанією.

8.         ВеКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ

Станом на 31 грудня 2014р. векселів одержаних на підприємстві не існує.  

9.       ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на 31 грудня інші фінансові інвестиції включають частку в статутному капіталі українських підприємств та призначені для здобуття в майбутньому економічних вигод від їх утримання:

 

2014

 

2013

ПАТ „КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР”

-

 

157

ТОВ „ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР”

2900

 

                         -

більше року

-

 

-

Разом

2900

 

157

Компанія утримує довгострокові фінансові інвестиції на невизначений термін.

10.      поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2014р.  поточна дебіторська заборгованість включає:

 

2014

 

2013

Нараховані штрафні санкції за договорами оренди

-

 

-

За продані необоротні активи

-

 

-

За операції з цінними паперами

19571

 

14859

Інші

4

 

1

Резерв сумнівних боргів

(3)

 

-

Разом

19572

 

14860

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення іншої дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів):

 

2014

 

2013

до 3-х місяців

-

 

11859

від 3-х місяців до року

13747

 

2997

більше року

5828

 

4

Разом

               19575

 

14860

Резерв сумнівних боргів не створювався у зв’язку з  відсутністю сумнівною заборгованості.

11.   ПОТОЧНі фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2014р. поточні фінансові інвестиції включають цінні папери призначені для продажу:

 

2014

 

2013

Акції, сертифікати ,   облігації українських компаній, що котируються на біржових торгах      (за справедливою вартістю)

33387

 

40040

Акції, сертифікати українських компаній, що не мають ринкових котирувань         (за собівартістю)

4755

 

-

Закладні українських компаній, що не мають ринкових котирувань (за собівартістю)

-

 

93

Облігації українських компаній, що не мають ринкових котирувань  (за собівартістю)

-

 

3056

Разом

38142

 

43189

Компанія утримує акції, облігації, сертифікати  українських  підприємств з метою подальшого продажу з невизначеним терміном. На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій, облігацій, сертифікатів на підставі даних про біржові торги на ФБ «Перспектива» та інших біржах, крім акції приватних акціонерних товариств.

Так, згідно п.2 ст.24 „Особливості обігу цінних паперів акціонерних підприємств ” Закону України від 03.02.2011р.№ 2994-VI, акції приватного товариства не можуть купуватись та/або продаватись на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. У зв’язку з цим сформувати біржовий курс для переоцінки акцій приватного товариства неможливо.

Зміни вартості котирувань відображаються через інші прибутки та збитки.

Акції, що не мають ринкових котирувань обліковуються по собівартості їх придбання. Компанія щорічно аналізує вартість акцій на наявність ознак знецінення, й при необхідності коригує їх вартість через прибутки та збитки.

Фінансові інвестиції на 31.01.2014р. обчислюються як поточні, оскільки  згідно розпорядження керівника таки цінні папери придбані з метою подальшого продажу в наступні 12 календарних місяців. 

12.      ГрошІ та їх  еквіваленти

Станом на 31 грудня 2014 р. гроші та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках банків:

 

2014

 

2013

Українські гривні

508

 

906

Долари США

-

 

-

Разом

508

 

906

13.   Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2014 р. статутний капітал Компанії становив 30000000 (тридцять мільйонів ) гривень.

Він поділяється на 3000000000 (три мільярда штук) акцій, кожна номінальною вартістю 0,01 (одна) гривня.  Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездокументарній формі.

Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються та затверджуються  на щорічних загальних зборах акціонерів. За результатами діяльності за роки, що скінчились 31 грудня 2012 та 31 грудня 2013 рр., Компанія не оголошувала дивіденди  до виплати.

 

Структура акціонерів  Компанії  (більш 10% часток власників у зареєстрованому капіталі) станом  на 31 грудня  2014р. є наступною:

 

2014

 

2013

 

Кількість акцій, шт.

%

 

Кількість акцій, шт.

%

Акціонери, що володіють пакетом більш ніж 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТ «Біржова Група Перспектива»

570000000

19,0

 

570000000

19,0

Іванченко Раїса Миколаївна

759976000

25,33

 

1000000000

33,33

Інші

1670024000

55,67

 

1430000000

47,67

Разом

3000000000

100

 

3000000000

100

Прибуток на акцію за рік, що закінчився 31 грудня є наступним:

 

2014

 

2013

Кількість акцій на 31 грудня, шт.

3000000000

 

3000000000

Прибуток (збиток) на одну акцію, грн.

0,000000001

 

0,000000001

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались.

 

14.      Резервний капітал

Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 5 % статутного капіталу. Його формування проводилося, починаючи з 2011 року, шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% відсотків  прибутку Компанії.

15.        Забезпечення виплат персоналу

Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.

Забезпечення виплат невикористаних відпусток за 2014 р. сформовано не було у зв’язку з несуттєвістю розрахункової суми забезпечення.

 

16.        Інші поточні зобов'язання

Станом на 31 грудня  інші поточні зобов'язання включають:

 

2014

 

2013

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

31114

 

29112

Векселі видані

-