Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт за 2011 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Фещенко Нiна Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

32987822

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська, Бабушкiнський, 49000, мiсто Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(056) 373-97-99 (056) 373-97-99

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

mt@academy.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР №78

 

25.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

mt.proemitent.info

в мережі Інтернет

16.05.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Примiтки: п.1.Основнi вiдомостi про емiтента: -е) iнформацiя про рейтингове агенство - не користується; - є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами; п.4.Iнформацiя про посадових осiб емiтента:б) посадовi особи акцiями емiтента ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" не володiють п.7. Iнформацiя про дивiденди: - в звiтному перiодi Емiтентом дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися; п.9 Вiдомостi про цiннi папери емiтента: -б) iнформацiя про облiгацiї - в звiтному перiодi облiгацiї не випускались - в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались; - г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери не випускались; - г') iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї не викуповувалися; - д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не має. п.11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово - господарську дiяльнiсть емiтента: -а) основнi засоби за залишковою вартiстю на балансi пiдприємтсва станом на 31.12.2011р. не облiковуються. - г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також- г') iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи - гарантiї вiдсутнi; п. 13 - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - особливої iнформацiї не було, спочатку дiя Положення не поширювалась на емiтентiв з приватним розмiщенням цiнних паперiв, а потiмне виникало. п.15-п.24 Iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi iпотечного покриття та сертифiкатiв ФОН; п.28. Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; п.29.Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не складено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй. У Рядок 300 Звiту про фiнансовi результати за 2011р. середньорiчна кiлькiсть простих акцiй вписано 0.000000, оскiльки коли вносишь вiрнi данi 1000000000 то виникає помилка "Значення завелике", тому що програма передбачає внесення тiльки 7 знакiв до коми. У Рядок 310 Звiту про фiнансовi результати за 2011р. скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй вписано 0.000000, оскiльки коли вносишь вiрнi данi 1000000000 то виникає помилка "Значення завелике", тому що програма передбачає внесення тiльки 7 знакiв до коми. Фiнансова звiтнiсть: "Iнформацiя за сегментами" за 2011р. не зазначається оскiльки програмою пiдготовки рiчної звiтностi не передбачена така форма.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "МТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

49000

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська, Бабушкiнський

3.1.6. Населений пункт

мiсто Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Ленiна, буд. 30

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №957240

3.2.2. Дата державної реєстрації

10.06.2004

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

10000000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

10000000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕЙБI Банк"

3.3.2. МФО банку

380537

3.3.3. Поточний рахунок

26501030000008

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

67.12.0

Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями

67.13.0

Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва

 

 

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

№498072

27.11.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

07.09.2012

Опис

ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть с торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть

№498069

26.11.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

07.09.2012

Опис

ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть

№498070

26.11.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

07.09.2012

Опис

ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Професiйнi асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв

01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офiс 61

Опис

ПАРД - добровiльна недержавна, некомерцiйна органiзацiя. Основнi напрямки дiяльностi: * сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi; * iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД; * здiйснення представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах, допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв; * розробка i впровадження у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; * утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах як безпосередньо мiж членами ПАРД, так i мiж реєстраторами i депозитарiями (зберiгачами) та їх партнерами (емiтентами, власниками цiнних паперiв (депонентами), номiнальними утримувачами, державними органами тощо); * впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами; * вивчення i розповсюдження передового мiжнародного досвiду в галузi дiяльностi реєстраторiв i депозитарiїв, налагодження мiжнародного спiвробiтництва; * сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть. ПАРД для досягнення розвитку фондового ринку в Українi на цивiлiзованих засадах має такi функцiї: * розробка i впровадження єдиних технологiчних стандартiв, норм, вимог, правил i процедур, а також кодексiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; * iнформування членiв ПАРД та iнших учасникiв фондового ринку про чинне законодавство у галузi цiнних паперiв та про поточнi змiни в ньому; * пiдтримка постiйних зв'язкiв з засобами масової iнформацiї, поширення через них iнформацiї з питань фондового ринку, оприлюднення публiчних заяв i вплив на громадську думку; * збiр, узагальнення та аналiтична обробка статистичної iнформацiї про професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку; * розробка рекомендованих стандартiв iнформацiйного обмiну мiж суб`єктами галузi, а також з iншими учасниками фондового ринку; * здiйснення пiдтримки нових технологiчних процесiв, якi впроваджуються на фондовому ринку України; * надання консультацiй членам ПАРД та iншим учасникам ринку цiнних паперiв, розробка i розповсюдження методичних матерiалiв i рекомендацiй з питань реєстраторської i депозитарної дiяльностi, iнформування про змiни в законодавствi України, консультацiї та експертиза стосовно використання обчислювальної технiки i програмного забезпечення; * проведення добровiльної сертифiкацiї програмного забезпечення операцiй на фондовому ринку; * розробка навчальних планiв та програм вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, органiзацiя та координацiя пiдготовки фахiвцiв, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, визначення квалiфiкацiї вказаних осiб; * поширення не конфiденцiйної iнформацiї про членiв ПАРД, в тому числi про те, якi технологiї ними використовуються; * спiвробiтництво i кооперування з iншими органiзацiями i об`єднаннями, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на фондовому ринку, в тому числi з мiжнародними. ПрАТ "МТ "як кожен член ПАРД має наступнi права: Брати участь у Загальних зборах ПАРД з правом голосу, пропонувати питання для включення до порядку денного Загальних зборiв ПАРД. Направляти свого представника для обрання його членом Ради ПАРД, роботи в комiтетах та Органах ПАРД на умовах, визначених у Правилах ПАРД. Надавати звернення до органiв ПАРД щодо необхiдностi представництва або захисту iнтересiв члена ПАРД у державних та судових органах. ПАРД не може представляти iнтереси члена ПАРД у операцiях, що носять безпосередньо комерцiйний характер. ПАРД не має права представляти iнтереси певного члена ПАРД перед iншим членом ПАРД, а також виступати вiд iменi одного члена ПАРД проти iншого члена ПАРД. Пропонувати органам ПАРД проекти документiв, вносити зауваження до документiв, що дiють, або мають бути затвердженi. Ставити перед органами ПАРД питання про притягнення до вiдповiдальностi за правопорушення посадових осiб ПАРД. Отримувати вiд органiв ПАРД документи, що мають для членiв ПАРД обов?язковий або рекомендацiйний характер, напрацьованi ПАРД документи з питань професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, перiодичнi друкованi видання ПАРД, якi розповсюджуються серед її членiв. Звертатись до органiв ПАРД iз запитами про надання усних та письмових консультацiй з питань депозитарної дiяльностi, методичних рекомендацiй тощо. Член ПАРД має право на проведення перевiрки (експертизи) його професiйної дiяльностi за вiдповiдним запитом та за умови сплати ПАРД вiдповiдного спецiального (разового) внеску. Член ПАРД має право у будь-який момент за своїм бажанням вийти з ПАРД у порядку передбаченому у пунктi 2.7 цього Положення. Кожен член ПАРД має право знати про скарги, якi надiйшли щодо його професiйної дiяльностi. Член ПАРД має право у своїх реквiзитах, презентацiйних та рекламних матерiалах зазначати про своє членство в ПАРД. Члени ПАРД мають право брати участь у програмах, навчальних заходах, практикумах, конференцiях, що проводяться ПАРД. У випадку, проведення заходiв ПАРД, органiзацiя яких потребує вiдшкодування здiйснених витрат, члени ПАРД мають право на знижки вiд загальної вартостi участi у вказаних заходах порiвняно з iншими особами. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" є членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв, що здiйснює свою професiйну дiяльнiсть вiдповiдно до встановлених Правил ПАРД. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" є членом ПАРД з 07.07.2009р.

 

Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi"

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" є учасником саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" з 15.05.2006р. Метою Асоцiацiї "УФТ" є: * забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку; * захист прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; * посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї. Головним чинником важливостi СРО для його членiв є активний захист їх iнтересiв шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади. ПрАТ "МТ " як член АУФТа має право брати участь в упpавлiннi Асоцiацiєю у порядку, передбаченому чинним законодавством, Правилами Асоцiацiї, зокрема брати участь у Загальних Зборах Членiв Асоцiацiї, вносити пропозицiї для розгляду Загальними Зборами Членiв Асоцiацiї, вносити пропозицiї щодо внесення змiн або скасування будь-якого Правила Асоцiацiї, висувати представникiв для обрання до органiв Асоцiацiї, брати участь в роботi органiв Асоцiацiї тощо; на пiльгових умовах брати участь у будь-якiй дiяльностi, що здiйснюється в межах Асоцiацiї, а також переважного користування послугами, технiчними засобами i системами Асоцiацiї тощо; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї: копiю фiнансової звiтностi, протоколи засiдань i звiти Ради Асоцiацiї, а також будь-яку iнформацiю, пов?язану з iнтересами Членiв Асоцiацiї; припинити членство в Асоцiацiї (добровiльно вийти зi складу Членiв Асоцiацiї) в порядку i на умовах, визначених Правилами Асоцiацiї; використовувати належнiсть до Асоцiацiї вiдповiдно до Правил Асоцiацiї; оскаржувати рiшення органiв Асоцiацiї про застосування до Члена Асоцiацiї або фахiвця Члена Асоцiацiї

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал-Майстер"

32613865

49000Україна м. Днiпропетровськ вул. Героїв Сталiнграду, буд. 148

0.000000000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал-Плюс"

32613839

49000Україна м. Днiпропетровськ вул. Артема, буд. 94

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 8, у тому числi Осiб, якi працюють за сумiсництвом -3 Всi прцiвники працюють на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати працi - 42,983.72 грн Розмiр фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня. Оскiльки ПрАТ "МТ" є професiйним учасником фондового ринку, то вiн має сертифiкованих працiвникiв, якi проходять навчання вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов провадження даних видiв дiяльностi та в порядку встановленому НКЦПФР.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фщенко Нiна Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв ЗАТ "Фiнансовий Союз Банк"

6.1.8. Опис

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "МТ" до компетенцiї Директора вiдноситься: - керiвництво роботою Товариства; - затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань; - подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства; - затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; - подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; - затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу; - прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень; - внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом; - органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом; - забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; - вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. У звiтному роцi отримала винагороди 16,552.02 грн. у виглядi заробiтної плати. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала. Протягом своєї дiльяностi займала посади технiка математика- програмiста, старшого технiка, iнженеру математичних програм, старшого iнженера, завiдуючого бюро дiспетчеризiцiї, в.о. начальника операцiйно дiспетчерського вiддiлу, начальника цього вiддiлу, бехгалтера, iнженера економiста, бухгалтера економiста, старшого економiста вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй, провiдного еокномiста, спецiалiста 2, 1 категорiї вiддiлу фондових операцiй, управлiння iнвестування, провiдного спецiалiста, головного спецiалiста, вiддiлу реєстраторської дiяльностi управлiння цiнних паперiв, головного спецiалiста вiддiлу вексельного управлiння, начальника вексельного управлiння, начальника вiддiлу фондових операцiй управлiння цiнних паперiв, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв. Посад на iнших пiдприємтсвах не займає. Працює у ПрАТ "МТ " на основному мiсцi роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антонов Сергiй Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Президент, Асоцiацiя "Регiональний фондовий союз"

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "МТ" У звiтному роцi отримав винагороди 5957,56 грн. у виглядi заробiтної плати. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: молодший науковий спiвробiтник, завiдуючий лабораторiєю кафедри технологiї металiв, керуючий фiлiєю, голова правлiння, президент об'єднання, перший заступник директора, директор. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Донець Сергiй Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

6.1.8. Опис

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "МТ" ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Винагород, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади 1977-1994 - Збройнi Сили, 1995-1999 бухгалтер, головний бухгалтер ПК ПП "ЛеТ". 1999 заступник головного бухгалтера ХПБ при УЗР м. Днiпропетровська, 1999-2001 директор вексельного департаменту ТОВ "Перспектива-1", 2001-2002 головний бухгалтер ПП "Славiо", 2002-2005 головний бухгалтер НК "Мiнiстерство", 2005-2006р. головний бухгалтер ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз". Зараз обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фiзична особа

д/н д/н д/н

03.10.2008

1000000000

100.00000000000

1000000000

0

0

0

Усього

1000000000

100.00000000000

1000000000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

11.04.2011

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

Порядок денний: 1 питання: Обрання секретаря засiдання загальних зборiв Товариства. 2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства. 3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2010рiк. 5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 фiнансовий рiк. 6 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 7 питання: Створення резервного капiталу Товариства 8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. 9 питання: Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства 10 питання: Затвердження умов цивiльно ? правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно ? правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 11 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 12 питання: Затвердження умов договору про подальший облiк та обслуговування/зберiгання цiнних паперiв депонентiв, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв який припинив провадження професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. 13 питання. Визначення уповноваженої особи для здiйснення процедури прийняття на облiк та обслуговування/збергiання цiнних паперiв депонентiв, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв який припинив провадження професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, та на пiдписання документiв, пов?язаних iз зазначеними вище змiнами. 14 питання: Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi.

       

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Концепт Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36981054

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Московська, буд. 7 офiс 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4354

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата Україна

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.03.2010

Міжміський код та телефон

(056)798-02-45

Факс

(056)798-02-45

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Проводили аудиторську перевiрку за результатами 2010 року. Термiн дiї свiдоцтва - до 25.03.2015р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна М.Київ - м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

Факс

(044)585-42-40

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 27.05.2019р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35281710

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Московська, буд. 7 офiс 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4028

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон

(056)744-89-14

Факс

(056)744-89-14

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

Термiн дiї свiдоцтва до 27.09.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна М.Київ iнформацiя вiдсутня м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)2791074

Факс

(044)2791249

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 19.09.2016р.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.05.2010

215/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000072573

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.010

1000000000

10000000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили, додаткової емiсiї не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Державну реєстрацiю Закритого акцiонерного товариства "Менеджмент Технолоджiз" проведено 10.06.2004р. Протоколом позачергових загальних зборiв ЗАТ "Менеджмент Технолоджiз" вiд 05.11.2009р. №09/11/05-01 оформлено рiшення змiнити найменування Товариства, замiсть - Закрите акцiонерне товариство "менеджментТехнолоджiз" на нове найменування - Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз". Протягом дiяльностi Товариства статуний фонд було збiльшено з 1 000000 (одного мiльйона) гривень до 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень.. Протягом 2011 року подiлу, видiлу, злиття, приєданнання або перетворення не вiдбувалось. У 2011 роцi обрано Ревiзора Товариства. Iнших важливих подiй у розвитку Товариства протягом 2011 року не вiдбувалось.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура управлiння ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" : Загальнi збори, яким пiдпорядковуються Наглядова рада, Директор. Директору пiдпорядковуються вiддiл депозитарної дiяльностi, вiддiл торгiвлi цiнними паперами, бухгалтер. Вищим органом управлiння ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз". Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2011 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996 -XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Прийнята облiкова полiтика протягом 2011 року не змiнювалась. Метод нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводяться: - прямолiнiйним методом - в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв - метод iдентiфiкованої собiвартостi. Метод оцiнки фiнансових iнвестицiй - по собiвартостi. Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-бухгалтерiя".

Текст аудиторського висновку

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiти про рух грошових коштiв та власний капiтал за фiнансовий рiк, що минув на зазначену дату та примiтки до фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" станом на 31 грудня 2011р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями). Звертаємо увагу на той факт, що фiнансову звiтнiсть Товариством складено без врахування впливу вiдстроченого податку на прибуток, а саме не враховано вiдстроченi податковi зобов'язання. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 "Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" 1. Активи За станом на 31.12.2011р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011 року суттєво (на 56,6%) зменшились i вiдповiдно складають 68307 тис. грн. Зменшення активiв вiдбулося в основному за рахунок зменшення суми iншої поточної дебiторської заборгованостi на 60135 тис.грн. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 2. Зобов'язання Станом на 31.12.2011р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011р. зменшились до рiвня 58305 тис. грн.. Зменшення зобов'язань вiдбулось за рахунок зменшення iнших поточних зобов'язань на 86684 тис.грн. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 3. Власний капiтал На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1. Таблиця 1. Стаття Залишок на кiнець року, тис.грн. Статутний капiтал 10000 Нерозподiлений прибуток 2 Збiльшення власного капiталу вiдбулось за рахунок отримання Товариством у поточному роцi прибутку. 4. Вартiсть чистих активiв На нашу думку, вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. становить 10002 тис.грн. Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485). 5. Сплата статутного капiталу На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно. Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого Рiшенням № 11/04-11 вiд 11.04.2011 р., зареєстрованого 21.07.2011 р., номер запису 1 224 105 0015 017501. Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту статутний капiтал Товариства становить 10000000 (Десять мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал подiляється на 1000000000 (Один мiльярд) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 (Одна) копiйка. Протягом звiтного перiоду збiльшення статутного капiталу не проводилося. 6. Фiнансовий результат за звiтний перiод За 2011р. Товариством отримано доходiв у сумi 16713796 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -16593639 тис.грн. Витрати Товариства за 2011 рiк складають 16713795 тис. грн., Основними складовими витрат є собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг - 16592901 тис.грн, iншi витрати - 120322 тис.грн. Сума податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 5 тис.грн. На нашу думку, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства "обсяг чистого прибутку(збитку)" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. По результатам фiнансово-господарської дiяльностi 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумi 1 тис.грн. Iнша iнформацiя 7. Станом на звiтну дату Товариством розраховано наступнi показники лiквiдностi, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку у вiдповiдностi до вимог Рiшення ДКЦПФР вiд 27.12.2007р. №2381: Показники лiквiдностi торговцiв цiнними паперами Нормативне значення показника Розрахункове значення показника станом на 31.12.2011р. Висновок Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює брокерську дiяльнiсть з iншими торговцями цiнних паперiв не може перевищувати 10 0,0 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює брокерську дiяльнiсть не може перевищувати 20 0,0 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює дилерську дiяльнiсть не може перевищувати 15 0,0 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює брокерську та дилерську дiяльнiсть не може перевищувати 30 10,48 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює брокерську, дилерську дiяльнiсть та андеррайтинг не може перевищувати 35 0,0 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення 8.1. Протягом 2011 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. 8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi. 9. Протягом 2011 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. 10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" За даними Товариства протягом 2011 року не вiдбувалися дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 12. На нашу думку вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 13. На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". 14. За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. 15. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства": № п/п Змiст значного правочину, договiр Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину 1 Д-8882/11;Д-19137/11 вiд 26.09.11 покупка акцiй 22 788 600,00 (14,5%) Наглядова рада 2 Д-19136/11 вiд 26.09.11 продаж акцiй 16 680 530,00 (10,6%) Наглядова рада 3 Д-23092/11 вiд 24.11.11 покупка облiгацiй 18 375 500,00 (11,7%) Наглядова рада 4 Д-24478/11 вiд 14.12.11 покупка облiгацiй 21 172 551,00 (13,5%) Наглядова рада 5 Д-24864/11 вiд 21.12.11 продаж облiгацiй 5 36 260 784,95 (23%) Наглядова рада 6 Д-24866/11 вiд 21.12.11 продаж облiгацiй 40 563 378,70 (25,8%) Загальнi збори акцiонерiв

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види дiяльностi за КВЕД: бiржовi операцiї з фондовими цiнностями, iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" як Торговець цiнними паперами надає фiнансовi послуги - юридичним, фiзичним особам, резидентам та нерезидентам. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiляьнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерську, дилерську), депозитарну дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв). Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступнi:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. - макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення прибутку Товариства

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв Товариством придбано основних необоротних та нематерiальних активiв на загальну суму 35 тис. грн. Вiдчуження активiв не було. З планами на будь-якi значнi iнвестицiї або придбання Товариство не визначилось.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2011 р. знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 0 тис грн. Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше 1 000 грн. Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше 1 000 грн. Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2011 р. складає 100 %. Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв складає на 31.12.2011 року вiдсутня. Основнi засоби були розташованi за мiсцезнаходженням Товариства. Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв у звiтному перiодi не визнавались. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на кiнець року становить 29 тис. грн. Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi. Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi. Непередбачувана орендна плата у звiтному перiодi вiдсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено. Угоди на придбання у майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2011 р. вiдсутнi. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв. Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi.Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у виробництвi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй; - високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;- - низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства. На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику: - вiрогiднiсть поновлення рецесiї чи принаймнi зниження темпiв економiчного розвитку в Українi та/або в свiтi - нестабiльнiсть чинного законодавства та недостатнiсть нормативного врегулювання

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдсутнi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Опитування фахiвцiв Пiдприємства на предмет отримання в них вiдповiдних оцiнок не провадилося.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 18 645 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством в 2011 роцi не створювався в зв?язку з вiдсутнiстю суттєвих та значних сум сумнiвної дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть пов?язаних сторiн станом на 31.12.2011 р. вiдсутня. До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами (18 643 тис. грн. ), розрахунки за iншими операцiями (2 тис. грн.). До складу статтi ?Iншi поточнi зобов?язання? станом на 31.12.2011 р. включенi зобов?язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку кредиторської заборгованостi на суму - 57287 тис. грн..(розрахунки по операцiях з цiнними паперами). Непередбачених зобов?язань пiдприємство не має. Очiкуванi прибутки - 0

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв. Рiшень щодо стратегiї подальшої дiяльностi емiтента не приймалося.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Витрати на дослiдження та розробки не передбаченi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" виступає вiдповiдачем у справi за позовом ТОВ "Квiза-Трейд" (дата вiдкриття провадження у справi 22.09.2010р., ухвалою Господарського суду мiста Києва вiд 23.11.2010р. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" залучено у справу як вiдповiдача, змiст вимог: визнання недiйсними укладення договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, зобов'язання вчинити дiї, Позивач ТОВ "Квiза-Трейд", Вiдповiдачi: ПАТ "IНГ Банк-Україна", ПАТ "ЗНКIФ "Iнвестицiйний капiтал I", ТОВ КУА "Iнвестицiйний капiтал Україна", ПАТ "УкрСиббанк", ПрАТ "ВДЦП", станом на кiнець звiтного перiоду справа розглядається Київським апеляцiйним господарським судом (01601, м. Київ, вул. Жилянська, 58Б)) ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" виступає позивачем у справ проти ДТУ ДКЦПФР про визнання неченною та скасування постанови №1-ДН-л вiд 01.12.2009р.. Провадження у справi вiкрито 25.12.2009р. Днiпропетровським окружним адмiнiстаративним судом. Станом на кiнець звiтного перiоду адмiнiстративний позов задоволено. Iнша iнформацiя щодо участi ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" або його посадових осiб у судових справах вiдсутня.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

10002.000

10001.000

Статутний капітал (тис. грн.)

10000.000

10000.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10000.000

10000.000

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Власний капiтал за пiдсумками 2011 року бiльший за розмiр зареєстрованого статутного фонду, що вiдповiдає вимогам законодавства. Чистi активи за попереднiй перiод становили 10001 тис.грн., за звiтний перiод становлять 10002 тис.грн.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

983.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

983.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.300

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

57319.000

X

X

Усього зобов'язань

X

58305.000

X

X

Опис:

Зобов’язання за векселями складають на кiнець звiтного перiоду 983 тис. грн., податковi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду 0,3 тис. грн, iншi зобов
’язання на кiнець звiтного перiоду складають 57319 тис. грн., усього зобов
язань на 58 305 тис. грн.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

4

3

2

2010

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Збори проводились вiдповiдно до ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства", оскiльки у Товариствi одноосiбний акцiонер

Так

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Збори проводились вiдповiдно до ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства", оскiльки у Товариствi одноосiбний акцiонер

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнi

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правового договору

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За зберiгання протоклiв вiдповiдає виконавчий орган, а саме Директор.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнше вiдсутнє

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Ротацiя аудиторiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

ревiзор обраний у 2011 роцi, перша перевiрка за результатами року буде проведена у 2012роцi.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс в Товариствi не затверджено.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року ПрАТ "МТ" є акцiонерним товариствам статутнi документи якого вiдповiдно до законодавства передбачають високi стандарти корпоративного управлiння та захисту прав акцiонерiв

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство створюється з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Iванченко Раїса Миколаївна є власником 1 000000000 штук простих iменних акцiй ПрАТ "МТ", що складає 100% голосуючих акцiй Товариства. Повiдомлень про змiну власникiв iстотної участi протягом звiтного року не було.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил вiдсутнi.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Не було

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Оцiнювання ризикiв здiйснюється за вiдповiдними критерiями (затвердженi правилами проведення фiнансового монiторингу на ПрАТ "МТ" , зокрема за типом клiєнта, географiчним розташуванням країни реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу (отримання активiв), i видом товарiв та послуг. Результатом загальної оцiнки ризику, (що базується на аналiзi кожного клiєнта за визначеними критерiями на пiдставi ознак за їх категорiями), є визначення ступеню ризику. Уперше рiвень ризику визнача

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Структурний пiдроздiл або посадова особа для проведення внутрiшнього аудиту у 2011 роцi не призначалась. Вимога ст. 15 ЗУ "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" щодо наявностi у фiнансовiй установi структурного пiдроздiлу (окремої посадової особи) для проведення внутрiшнього аудиту чинна з 09.01.2012р. Фiнансовi установи зобов?язанi протягом року привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до ЗУ "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послу

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

факти вiдсутнi.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Вiдсутнi.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Операцiй з пов?язаними особами не було.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Зауважень до аудиторського висновку не отримували.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Аудиторську перевiрку за результатами 2010р. було проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Концепт Аудит" (органiзацiйно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 36981054, м. Днiпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офiс 7, Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторiв №4354 видане рiшення Аудиторської палати України №212/4 вiд 25.03.2010р., Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв серiї АБ №001092, видане 10.08.2010 року вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 10.08.2010 року №1282. Термiн дiї свiдоцтва ? до 25.03.2015 року). Iнформацiя про аудитора затвердженого протягом року: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит? (Код ЄДРПОУ 35281710). Мiсцезнаходження: м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7. Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi 06.08.2007р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 №659400. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги зареєстроване за №4028 згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва ? до 27 вересня 2012 року. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) серiї АБ №000597, видане 23.10.2007 року вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 23.10.2007 року №2070. Термiн дiї свiдоцтва ? до 27 вересня 2012 року. Керiвник ?онова Олена Вiкторiвна . ?нформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату - до 20.07.2012 року. Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua Дату i номер договору на проведення аудиту № 68-2011-А вiд 01.11.2011р. Дату початку та дату закiнчення проведення аудиту з 06.02.2012 по 17.02.2012 р.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Загальний стаж аудиторської дiяльностi складає ? 5 рокiв.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

За послугами ТОВ АФ "АленАудит" фiнансова установа ПрАТ "МТ" звернуласися вперше.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Iншi аудиторськi послуги протягом року фiнансовiй установi ненадавались.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

не було

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

За останнi 5 рокiв аудиторськi перевiрки ПрАТ "МТ" проводили: За 2007р. ТОВ Аудиторська фiрма "?мона-Аудит" За 2008р. ТОВ Аудиторська фiрма "АФК-Центр" За 2009р. ТОВ Аудиторська фiрма "АФК-Центр" За 2010р. ТОВ Аудиторська фiрма "Концепт Аудит" За 2011р. ТОВ Аудиторська фiрма "Ален Аудит"

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Всi спори i розбiжностi, що виникають мiж фiнансовою установою та споживачами фiнансових послуг вирiшуються шляхом переговорiв мiж сторонами. Пiд час надання iнформацiї клiєнтам ПрАТ "МТ" дотримується вимог законодавства про захист прав споживачiв. У випадку недосягнення згоди мiж фiнансовою установою та споживачем фiнансових послуг шляхом переговорiв, вiн вирiшується у судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного законодавства в Українi.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Особа, яка уповноважена розглядати скарги Директор. Директором Товариства є Фещенко Нiна Анатолiївна

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарги стосовно надання ПрАТ "МТ" фiнансових послуг протягом звiтного року не надходило.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "МТ" не було.


Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

за ЄДРПОУ

32987822

Територія

 

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

Днiпропетровська обл. 49000 мiсто Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Середня кількість працівників

8

 

Баланс станом на 31.12.2011

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

2

1

- первісна вартість

011

6

6

- накопичена амортизація

012

( 4 )

( 5 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

0

0

- первісна вартість

031

29

29

- знос

032

( 29 )

( 29 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

2

1

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

14

14

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

6310

39

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

157

156

- первісна вартість

161

157

156

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

78780

18645

Поточні фінансові інвестиції

220

66979

49441

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

5152

8

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

157392

68303

III. Витрати майбутніх періодів

270

2

3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

157396

68307

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10000

10000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1

2

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

10001

10002

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

3333

983

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

89

32

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

0

1

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

1

- з оплати праці

580

2

1

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

143971

57287

Усього за розділом IV

620

147395

58305

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

157396

68307

 

Примітки

Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду складають 14 тис. грн., двекселi одержанi на кiнець звiтного перiоду 39 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 18645 тис.грн., векселi виданi станом на кiнець звiтного перiоду складають 983 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду складають 57287 тис. грн., поточнi зобов?язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтногоперiоду 1 тис. грн., з оплати працi - 1 тис. грн.

Керівник

Фещенко Н.А.

Головний бухгалтер

не передбачено


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

16593639

10135130

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

16593639

10135130

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 16592901 )

( 10140520 )

Валовий:

- прибуток

050

738

0

- збиток

055

( 0 )

( 5390 )

Інші операційні доходи

060

3

2

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 564 )

( 754 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 3 )

( 6 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

174

0

- збиток

105

( 0 )

( 6148 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

120154

89848

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 120322 )

( 91042 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

6

0

- збиток

175

( 0 )

( 7342 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 5 )

( 8 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

1

0

- збиток

195

( 0 )

( 7350 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

1

0

- збиток

225

( 0 )

( 7350 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

0

0

Витрати на оплату праці

240

43

57

Відрахування на соціальні заходи

250

16

21

Амортизація

260

1

6

Інші операційни витрати

270

504

676

Разом

280

564

760

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

-0.00735000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

-0.00735000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 16593639 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склала 16593639 тис.грн., iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод склали 3 тис. грн., фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток за звiтний перiод склав 174 тис. грн., iншi доходи за звiтний перiод 120154 тис. грн., iншi витрати за звiтний перiод склали 120322 тис. грн. У Рядок 300 Звiту про фiнансовi результати за 2011р. середньорiчна кiлькiсть простих акцiй вписано 0.000000, оскiльки коли вносишь вiрнi данi 1000000000 то виникає помилка "Значення завелике", тому що програма передбачає внесення тiльки 7 знакiв до коми. У Рядок 310 Звiту про фiнансовi результати за 2011р. скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй вписано 0.000000, оскiльки коли вносишь вiрнi данi 1000000000 то виникає помилка "Значення завелике", тому що програма передбачає внесення тiльки 7 знакiв до коми.

Керівник

Фещенко Н.А.

Головний бухгалтер

не передбачено


Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

16508893

10045866

Погашення векселів одержаних

015

17757

26969

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

3541

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

2

1

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 16531732 )

( 10068591 )

Авансів

095

( 0 )

( 1 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 348 )

Працівникам

105

( 37 )

( 47 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 4 )

( 9 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 17 )

( 24 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 6 )

( 9 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 0 )

( 24 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-5144

7324

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-5144

7324

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 2223 )

- необоротних активів

250

( 0 )

( 0 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

-2223

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

-2223

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

-5144

5101

Залишок коштів на початок року

410

5152

51

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

8

5152

 

Примітки

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод становить 16508893 тис. грн., погашення векселiв одержаних за звiтний перiод 17757 тис. грн., витрачання на оплату: товарi (робiт, послуг) за звiтний перiод склали 16531732 тис. грн., працiвникам за звiтний перiод 37 тис. грн., чистий рух коштiв до надзвичайних подiй за звiтний перiод - 5144 тис. грн., залишок коштiв на кiнець року 8 тис. грн.

Керівник

Фещенко Н.А.

Головний бухгалтер

не передбачено


Звіт про власний капітал
за 2011 рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

10000

0

0

0

0

1

0

0

10001

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

10000

0

0

0

0

1

0

0

10001

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )