Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт за 2012рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Фещенко Нiна Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

32987822

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська , Бабушкiнський, 49000, мiсто Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(056) 373-97-99 (056) 373-97-99

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

mt@academy.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

mt.proemitent.info

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

 

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Примiтки: п.1.Основнi вiдомостi про емiтента:
-е) iнформацiя про рейтингове агенство - не користується;
- є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами;
п.2 Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - не заповнюється емiтентами з привтаним розмiщенням цiнних паперiв, а також ПрАТiв, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв).
п.3 Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi - не заповнюється емiтентами з привтаним розмiщенням цiнних паперiв, а також ПрАТiв, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв).
п.4.Iнформацiя про посадових осiб емiтента:б) посадовi особи акцiями емiтента ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" не володiють
п.5. У таблицi "Iнформацiя про осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емутента" в графi "Дата внесення до реєстру", написано дата отримання емiтентом реєстра, оскiльки з реєстру не видно дата внесення змiн до реєстру.
п.7. Iнформацiя про дивiденди- - не заповнюється емiтентами з привтаним розмiщенням цiнних паперiв, а також ПрАТiв, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв).
- в звiтному перiодi Емiтентом дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися;
п. 8 Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - не заповнюється емiтентами з привтаним розмiщенням цiнних паперiв, а також ПрАТiв, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв).
п.9 Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
-б) iнформацiя про облiгацiї - в звiтному перiодi облiгацiї не випускались
- в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались;
- г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери не випускались;
- г') iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї не викуповувалися;
- д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не має.
п.10 Опис бiзнесу - не заповнюється емiтентами з привтаним розмiщенням цiнних паперiв, а також ПрАТiв, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв).
п.11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово - господарську дiяльнiсть емiтента:
-а) основнi засоби за залишковою вартiстю на балансi пiдприємтсва станом на 31.12.2012р. не облiковуються.
- г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також- г') iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи - - не заповнюється емiтентами з привтаним розмiщенням цiнних паперiв, а також ПрАТiв, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв).
п.15-п.24- не заповнюється емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв, а також ПрАТiв, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв).
п.28. Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
п.29.Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не складено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй.
Копiя протоколiв загальних зборiв не наджається вiдповiдно до п. 1.2. Роздiлу 5, п.14.1. Роздiлу 1 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р.
Фiнансова звiтнiсть: "Iнформацiя за сегментами" за 2012р. не зазначається оскiльки програмою пiдготовки рiчної звiтностi не передбачена така форма.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "МТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

49000

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська , Бабушкiнський

3.1.6. Населений пункт

мiсто Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Ленiна, буд. 30

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №957240

3.2.2. Дата державної реєстрації

10.06.2004

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

10000000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

10000000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Форум"

3.3.2. МФО банку

322948

3.3.3. Поточний рахунок

26508300214487

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

ПАТ "Унiверсал Банк"

 

3.3.5. МФО банку

 

322001

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26503001061959

 

 

3.4. Основні види діяльності

66.12

Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах

66.19

Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення

 

 

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

№075818

07.09.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

необмежений

Опис

ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї у разi необхiдностi вiдповiдно до законодавства.

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть с торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть

075819

07.09.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

необмежений

Опис

ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї у разi необхiдностi вiдповiдно до законодавства.

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть

№075820

07.09.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

необмежений

Опис

ПрАТ "МТ " планує подовжувати строк дiї лiцензiї у разi необхiдностi вiдповiдно до законодавства.

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Професiйнi асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв

01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офiс 61

Опис

ПАРД - добровiльна недержавна, некомерцiйна органiзацiя. Основнi напрямки дiяльностi: * сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi; * iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД; * здiйснення представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах, допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв; * розробка i впровадження у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; * утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах як безпосередньо мiж членами ПАРД, так i мiж реєстраторами i депозитарiями (зберiгачами) та їх партнерами (емiтентами, власниками цiнних паперiв (депонентами), номiнальними утримувачами, державними органами тощо); * впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами; * вивчення i розповсюдження передового мiжнародного досвiду в галузi дiяльностi реєстраторiв i депозитарiїв, налагодження мiжнародного спiвробiтництва; * сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть. ПАРД для досягнення розвитку фондового ринку в Українi на цивiлiзованих засадах має такi функцiї: * розробка i впровадження єдиних технологiчних стандартiв, норм, вимог, правил i процедур, а також кодексiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; * iнформування членiв ПАРД та iнших учасникiв фондового ринку про чинне законодавство у галузi цiнних паперiв та про поточнi змiни в ньому; * пiдтримка постiйних зв'язкiв з засобами масової iнформацiї, поширення через них iнформацiї з питань фондового ринку, оприлюднення публiчних заяв i вплив на громадську думку; * збiр, узагальнення та аналiтична обробка статистичної iнформацiї про професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку; * розробка рекомендованих стандартiв iнформацiйного обмiну мiж суб`єктами галузi, а також з iншими учасниками фондового ринку; * здiйснення пiдтримки нових технологiчних процесiв, якi впроваджуються на фондовому ринку України; * надання консультацiй членам ПАРД та iншим учасникам ринку цiнних паперiв, розробка i розповсюдження методичних матерiалiв i рекомендацiй з питань реєстраторської i депозитарної дiяльностi, iнформування про змiни в законодавствi України, консультацiї та експертиза стосовно використання обчислювальної технiки i програмного забезпечення; * проведення добровiльної сертифiкацiї програмного забезпечення операцiй на фондовому ринку; * розробка навчальних планiв та програм вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, органiзацiя та координацiя пiдготовки фахiвцiв, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, визначення квалiфiкацiї вказаних осiб; * поширення не конфiденцiйної iнформацiї про членiв ПАРД, в тому числi про те, якi технологiї ними використовуються; * спiвробiтництво i кооперування з iншими органiзацiями i об`єднаннями, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на фондовому ринку, в тому числi з мiжнародними. ПрАТ "МТ "як кожен член ПАРД має наступнi права: Брати участь у Загальних зборах ПАРД з правом голосу, пропонувати питання для включення до порядку денного Загальних зборiв ПАРД. Направляти свого представника для обрання його членом Ради ПАРД, роботи в комiтетах та Органах ПАРД на умовах, визначених у Правилах ПАРД. Надавати звернення до органiв ПАРД щодо необхiдностi представництва або захисту iнтересiв члена ПАРД у державних та судових органах. ПАРД не може представляти iнтереси члена ПАРД у операцiях, що носять безпосередньо комерцiйний характер. ПАРД не має права представляти iнтереси певного члена ПАРД перед iншим членом ПАРД, а також виступати вiд iменi одного члена ПАРД проти iншого члена ПАРД. Пропонувати органам ПАРД проекти документiв, вносити зауваження до документiв, що дiють, або мають бути затвердженi. Ставити перед органами ПАРД питання про притягнення до вiдповiдальностi за правопорушення посадових осiб ПАРД. Отримувати вiд органiв ПАРД документи, що мають для членiв ПАРД обов?язковий або рекомендацiйний характер, напрацьованi ПАРД документи з питань професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, перiодичнi друкованi видання ПАРД, якi розповсюджуються серед її членiв. Звертатись до органiв ПАРД iз запитами про надання усних та письмових консультацiй з питань депозитарної дiяльностi, методичних рекомендацiй тощо. Член ПАРД має право на проведення перевiрки (експертизи) його професiйної дiяльностi за вiдповiдним запитом та за умови сплати ПАРД вiдповiдного спецiального (разового) внеску. Член ПАРД має право у будь-який момент за своїм бажанням вийти з ПАРД у порядку передбаченому у пунктi 2.7 цього Положення. Кожен член ПАРД має право знати про скарги, якi надiйшли щодо його професiйної дiяльностi. Член ПАРД має право у своїх реквiзитах, презентацiйних та рекламних матерiалах зазначати про своє членство в ПАРД. Члени ПАРД мають право брати участь у програмах, навчальних заходах, практикумах, конференцiях, що проводяться ПАРД. У випадку, проведення заходiв ПАРД, органiзацiя яких потребує вiдшкодування здiйснених витрат, члени ПАРД мають право на знижки вiд загальної вартостi участi у вказаних заходах порiвняно з iншими особами. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" є членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв, що здiйснює свою професiйну дiяльнiсть вiдповiдно до встановлених Правил ПАРД. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" є членом ПАРД з 07.07.2009р.

 

Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi"

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" є учасником саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" з 15.05.2006р. Метою Асоцiацiї "УФТ" є: * забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку; * захист прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; * посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї. Головним чинником важливостi СРО для його членiв є активний захист їх iнтересiв шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади. ПрАТ "МТ " як член АУФТа має право брати участь в упpавлiннi Асоцiацiєю у порядку, передбаченому чинним законодавством, Правилами Асоцiацiї, зокрема брати участь у Загальних Зборах Членiв Асоцiацiї, вносити пропозицiї для розгляду Загальними Зборами Членiв Асоцiацiї, вносити пропозицiї щодо внесення змiн або скасування будь-якого Правила Асоцiацiї, висувати представникiв для обрання до органiв Асоцiацiї, брати участь в роботi органiв Асоцiацiї тощо; на пiльгових умовах брати участь у будь-якiй дiяльностi, що здiйснюється в межах Асоцiацiї, а також переважного користування послугами, технiчними засобами i системами Асоцiацiї тощо; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї: копiю фiнансової звiтностi, протоколи засiдань i звiти Ради Асоцiацiї, а також будь-яку iнформацiю, пов?язану з iнтересами Членiв Асоцiацiї; припинити членство в Асоцiацiї (добровiльно вийти зi складу Членiв Асоцiацiї) в порядку i на умовах, визначених Правилами Асоцiацiї; використовувати належнiсть до Асоцiацiї вiдповiдно до Правил Асоцiацiї; оскаржувати рiшення органiв Асоцiацiї про застосування до Члена Асоцiацiї або фахiвця Члена Асоцiацiї

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фщенко Нiна Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв ЗАТ "Фiнансовий Союз Банк"

6.1.8. Опис

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "МТ" до компетенцiї Директора вiдноситься:
- керiвництво роботою Товариства;
- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
- подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
- затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
- подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
- затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
- прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
- внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
- органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
- забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
- вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
- вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
У звiтному роцi отримала винагороди 6716,13 грн. у виглядi заробiтної плати. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала.
Протягом своєї дiльяностi займала посади технiка математика- програмiста, старшого технiка, iнженеру математичних програм, старшого iнженера, завiдуючого бюро дiспетчеризiцiї, в.о. начальника операцiйно дiспетчерського вiддiлу, начальника цього вiддiлу, бехгалтера, iнженера економiста, бухгалтера економiста, старшого економiста вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй, провiдного еокномiста, спецiалiста 2, 1 категорiї вiддiлу фондових операцiй, управлiння iнвестування, провiдного спецiалiста, головного спецiалiста, вiддiлу реєстраторської дiяльностi управлiння цiнних паперiв, головного спецiалiста вiддiлу вексельного управлiння, начальника вексельного управлiння, начальника вiддiлу фондових операцiй управлiння цiнних паперiв, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв.
Посад на iнших пiдприємтсвах не займає. Працює у ПрАТ "МТ " на основному мiсцi роботи.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антонов Сергiй Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Президент, Асоцiацiя "Регiональний фондовий союз"

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "МТ"
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
У звiтному роцi отримав винагороди 6676,06 грн. у виглядi заробiтної плати. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: молодший науковий спiвробiтник, завiдуючий лабораторiєю кафедри технологiї металiв, керуючий фiлiєю, голова правлiння, президент об'єднання, перший заступник директора, директор.
Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Донець Сергiй Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

6.1.8. Опис

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "МТ" ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Призначено для проведення перевiрок вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства"
Винагород, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади 1977-1994 - Збройнi Сили, 1995-1999 бухгалтер, головний бухгалтер ПК ПП "ЛеТ". 1999 заступник головного бухгалтера ХПБ при УЗР м. Днiпропетровська, 1999-2001 директор вексельного департаменту ТОВ "Перспектива-1", 2001-2002 головний бухгалтер ПП "Славiо", 2002-2005 головний бухгалтер НК "Мiнiстерство", 2005-2006р. головний бухгалтер ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз".
Зараз обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Приватне акцiонерне товариство "Дом-Iнвест"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

07.03.2012

1000000000

100

1000000000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фiзична особа

д/н д/н д/н

05.04.2010

303125

69.28571428570

303125

0

0

0

фiзична особа

д/н д/н д/н

05.04.2010

109375

25.00000000000

109375

0

0

0

Усього

1000000000

100.00000000000

1000000000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

06.03.2012

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

Порядок денний: 1 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 2 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 3 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2011 рiк. 4 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 фiнансовий рiк. 5 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 6 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк 7 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 8 питання: Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Вiдповiдно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється письмово у формi Рiшення. Оформлене таким чином Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Рiшення про проведення загальних зборiв приймалось Наглядовою радою Товариства.

       

 

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

08.11.2012

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний: 1 питання: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 2 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 3 питання: Затвердження умов цивiльно – правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно – правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Вiдповiдно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється письмово у формi Рiшення. Оформлене таким чином Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Рiшення про проведення загальних зборiв приймалось Наглядовою радою Товариства.

       

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.05.2010

215/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000072573

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.010

1000000000

10000000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили, додаткової емiсiї не було.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

10003.000

10001.000

Статутний капітал (тис. грн.)

10000.000

10000.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10000.000

10000.000

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Власний капiтал за пiдсумками 2012 року бiльший за розмiр зареєстрованого статутного фонду, що вiдповiдає вимогам законодавства. Чистi активи за попереднiй перiод становили 10001 тис.грн., за звiтний перiод становлять 10003 тис.грн.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

1197

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

1197

X

X

сертифiкати ПIФ НВЗТ "Монета" ПрАТ КУА "Академiя iнвестментс"

29.12.2012

194

X

04.01.2013

сертифiкати ПIФ НЗ "Ремi-Проспект" ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс"

27.12.2012

26

X

30.12.2013

акцiї ПрАТ "Рейтингове агенство "Iнвест Рейтинг"

21.12.2012

977

X

30.07.2013

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

144

X

X

Усього зобов'язань

X

1341

X

X

Опис:

Зобов’язання за цiнними паперами складають на кiнець звiтного перiоду 1197 тис. грн., iншi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду складають 144 тис. грн., усього зобов’язань на 1341 тис. грн.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

07.03.2012

12.03.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2011

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Збори проводились вiдповiдно до ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства", оскiльки у Товариствi одноосiбний акцiонер

Так

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Збори проводились вiдповiдно до ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства", оскiльки у Товариствi одноосiбний акцiонер

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

7

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнi

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правового договору

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За зберiгання протоклiв вiдповiдає виконавчий орган, а саме Директор.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення про проведення фiнансового монiторингу, правила проведення фiнансового монiторингу,посадова iнструкцiя працiвника вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, положення про службу внутрiшнього аудиту та iн.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Ротацiя аудиторiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 04.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс в Товариствi не затверджено.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року ПрАТ "МТ" є акцiонерним товариствам статутнi документи якого вiдповiдно до законодавства передбачають високi стандарти корпоративного управлiння та захисту прав акцiонерiв

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство створюється з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

ПрАТ "Дом-Iнвест"( 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30, код за ЄДРПОУ 34497042) є власником iстотної участi та контролером. Є власником 1 000000000 штук простих iменних акцiй ПрАТ "МТ", що складає 100% голосуючих акцiй Товариства. 07.03.2012р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (лiцензiя АВ №581322 вiд 19.09.2006р.), був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» становив 100% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника «фiзичної особи» становить 0% голосуючих акцiй Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Дом-Iнвест» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) становив 0% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Дом-Iнвест» становить 1 000 000 000 (один мiльярд) штук простих iменних акцiй, що складає 100% голосуючих акцiй Товариства.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил вiдсутнi.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Не було

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Оцiнювання ризикiв здiйснюється за вiдповiдними критерiями (затвердженi правилами проведення фiнансового монiторингу на ПрАТ "МТ" , зокрема за типом клiєнта, географiчним розташуванням країни реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу (отримання активiв), i видом товарiв та послуг. Результатом загальної оцiнки ризику, (що базується на аналiзi кожного клiєнта за визначеними критерiями на пiдставi ознак за їх категорiями), є визначення ступеню ризику. Уперше рiвень ризику визначає при встановленнi дiлових вiдносин з клiєнтом. Також у Товариствi розроблене Положення систему управлiння ризиками, вiдповiдно до якого: Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, пов’язаних з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою, профiлактикою i страхуванням. Система управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Товариства, яка полягає в розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов’язаних iз здiйсненням рiзноманiтних аспектiв професiйної дiяльностi Товариства. Система управлiння ризиками включає: - визначення основних принципiв управлiння ризиками професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; - виявлення, облiк та опис ризикiв окремо за кожним видом ризику; - оцiнювання ризикiв та контроль (монiторинг) рiвня ризикiв; - заходи щодо зниження (мiнiмiзацiї) ризикiв та лiквiдацiї негативних наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, у тому числi порядок та джерела фiнансування заходiв по компенсацiї отриманих збиткiв; - формування управлiнської структури Товариства, розробка внутрiшнiх правил, процедур та технологiй з урахуванням прийнятих Товариством основних принципiв управлiння ризиками; - контроль за ефективнiстю управлiння ризиками .

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

У 2012р. призначено посадову особу, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль). Проведена перевiрка за результатами 2012р. Примiтки до фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ» Фiнансова звiтнiсть пiдприємства за 2012 рiк. представлена в обсязi, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi” i включає: • Баланс форма №1; • Звiт про фiнансовi результати форма №2; • Звiт про рух грошових коштiв форма №3 • Звiт про власний капiтал форма №4; • Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi форма №5; • Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi форма №6. Опис обраної облiкової полiтики Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2012 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України „Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99р. № 996 –XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Прийнята облiкова полiтика протягом 2012 року не змiнювалась. Метод нарахування амортизацiї об’єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї по групi «Iншi необоротнi матерiальнi активи» проводяться: - прямолiнiйним методом - в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв - метод iдентiфiкованої собiвартостi. Метод оцiнки фiнансових iнвестицiй - по собiвартостi. Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерiя”. Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2012 р. знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 0 тис грн. Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 „Основнi засоби”. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше 2500 грн. Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше 2500 грн. Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2012 р. складає 100 %. Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв складає на 31.12.2012 року вiдсутня. Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв у звiтному перiодi не визнавались. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на кiнець року становить 29 тис. грн. Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi. Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi. Непередбачувана орендна плата у звiтному перiодi вiдсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено. Угоди на придбання у майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi. Нематерiальнi активи Залишкова вартiсть нематерiальних активiв, що знаходяться на балансi пiдприємства дорiвнює 9 тис. грн. У складi цих активiв враховуються переважно лiцензiї на право здiйснення професiйної дiяльностi. Вiдображення в облiку нематерiальних активiв вiдповiдає П(С)БО №8 „Нематерiальнi активи”. Амортизацiя по ним нараховується прямолiнiйнiм методом, розрахованим на строк не бiльше 5 рокiв експлуатацiї. Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, вiдсутнi. Створенi пiдприємством нематерiальнi активи вiдсутнi. Нематерiальнi активи, отриманi за рахунок цiльових асигнувань вiдсутнi. Нематерiальнi активи, оформленi у заставу вiдсутнi. Витрати на дослiдження та розробки, пов’язанi зi створенням нематерiальних активiв у звiтному роцi не проводились. Втрати вiд зменшення корисностi нематерiальних активiв у звiтному перiодi не визнавались. Фiнансовi iнвестицiї До складу статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 21 231 тис. грн., у. т.ч. 10100 тис. грн. фiнансовi iнвестицiї в акцiї, 11 131 тис. грн. - в iншi цiннi папери. Дебiторська заборгованiсть Визнання та оцiнка реальної дебiторської заборгованостi пiдприємством проводиться вiдповiдно до П(С)БО №10 „Дебiторська заборгованiсть”. Станом на 31.12.2012 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 105 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством в 2012 роцi не створювався в зв’язку з вiдсутнiстю суттєвих та значних сум сумнiвної дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть пов’язаних сторiн станом на 31.12.2012 р. вiдсутня. До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами 1 151 тис. грн. Грошовi кошти До складу грошових коштiв включенi залишки коштiв на поточних рахунках у нацiональнiй валютi – 993 тис. грн. Негрошовi операцiї, пов’язанi з iнвестицiйною i фiнансовою дiяльнiстю на протязi 2012 року не здiйснювалися. Власний капiтал Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал, нерозподiлений прибуток. Протягом звiтного перiоду змiн в розмiрi статутного капiталу не вiдбувалось. Станом на 31.12.2011р. Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого Рiшенням №11/04-11вiд 11.04.2011 р., зареєстрованого 21.07.2011 р., номер запису 12241050015017501. Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту, статутний фонд становить 10000000 (Десять мiльйонiв) гривень. Статутний фонд подiляється на 1000000000 (один мiльярд) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 (одна) копiйка. Статутний капiтал сплачено повнiстю. За рахунок отриманого прибутку за результатами дiяльностi у 2012 роцi нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012 р. складає 3тис. грн. Прибуток за 2012 рiк склав - 1 тис. грн. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. Чистi активи на початок перiоду становили 10 002 тис. грн., на кiнець перiоду 10 003 тис. грн. Чистi активи протягом року збiльшились на 1 тис. грн. Чистi активи перевищують статутний капiтал на 3 тис грн. Забезпечення наступних витрат i платежiв Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства в поточному та попередньому роцi не створювалося. Поточнi зобов’язання До складу статтi „Iншi поточнi зобов’язання” станом на 31.12.2012 р. включенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку кредиторської заборгованостi, а саме розрахунки по операцiях з цiнними паперами на суму 1197 тис. грн. Непередбачених зобов’язань пiдприємство не має. Облiк фiнансових результатiв за 2012 рiк Облiк фiнансових результатiв вiдповiдає вимогам П(З)БУ №3 "Звiт про фiнансовi результати" i П(З)БУ №15 "Доходи", П(З)БУ №16 "Витрати". Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу вiд 02.12.2010 року № 2755-VI. При визначеннi доходу та витрат в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. За пiдсумками дiяльностi за 2012 р. пiдприємством отримано прибуток у розмiрi 1 тис. грн. Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було. Фiнансову звiтнiсть складено без врахування впливу вiдстроченого податку на прибуток згiдно з П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, а саме не враховано вiдстроченi податковi зобов'язання. Прибуток на акцiю Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй – 1 000 000 000 шт. Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй – 1 000 000 000шт. У звiтному перiодi додаткового випуску акцiй не було. Iнвентаризацiя активiв та забов язань Iнвентаризацiю активiв та зобов язань на 31.12.2012р. ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ» не здiйснювало Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах При складаннi фiнансової звiтностi за 2012 рiк окремi статтi, що вiдображають залишки на початок перiоду не зазнали змiн в порiвняннi з їх значеннями в фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Звiт про рух грошових коштiв Склад i суму статтi «Iншi надходження» у роздiли Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв Товариства складає 22 тис. грн., та надходження вiд дiяльностi строкового ринку, що склали 21 тис. грн. Стаття «Iншi витрачання» цього роздiлу в звiтi про рух грошових коштiв Товариства складає 24 тис. грн., якi включають витрачення на членськi внески у розмiрi 2 тис. грн., та витрачення у розмiрi 22 тис. грн.. вiд дiяльностi строкового ринку. Стаття «Iншi надходження» цього роздiлу в звiтi про рух грошових коштiв Товариства складає 8395 тис. грн., що включає повернення помилково перерахованих грошових коштiв у сумi 1263 тис. грн.., та транзитне перерахування коштiв за розрахунки по ДЦП, отриманих вiд держказначейства за ДЦП у сумi 7132 тис. грн.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

факти вiдсутнi.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Вiдсутнi.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Операцiй з пов’язаними особами не було.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Зауважень до аудиторського висновку не отримували.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Iнформацiя про аудитора затвердженого протягом року: Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит» Код ЄДРПОУ 35281710 Мiсцезнаходження: м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7 Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi 06.08.2007р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 №659400. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги зареєстроване за №4028 згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) серiї АВ №000142, видане 16.10.2012 року вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР вiд 16.10.2012 року №1475. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року. Керiвник з аудиту Iонова Олена Вiкторiвна Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату – до 20.07.2017 року. Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 92-2012-А вiд 20. 12.2012р. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Початок проведення аудиту – 03.01.2013р.; Закiнчення проведення аудиту – 11.02.2013р.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Загальний стаж аудиторської дiяльностi складає - 6 рокiв.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

За послугами ТОВ АФ "АленАудит" фiнансова установа ПрАТ "МТ" звернуласися другий рiк поспiль.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

У 2012р. Товариство зверталося до ТОВ АФ "АленАудит" за послугою проскладання аудиторського висновку про сплату статуного каптiалу, який був необхiдний для переоформлення лiцензiй на здiйснення професiйної дiяльностi.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

не було

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

За останнi 5 рокiв аудиторськi перевiрки ПрАТ "МТ" проводили: За 2007р. ТОВ Аудиторська фiрма "?мона-Аудит" За 2008р. ТОВ Аудиторська фiрма "АФК-Центр" За 2009р. ТОВ Аудиторська фiрма "АФК-Центр" За 2010р. ТОВ Аудиторська фiрма "Концепт Аудит" За 2011р. ТОВ Аудиторська фiрма "Ален Аудит" За 2012р. ТОВ Аудиторська фiрма "Ален Аудит"

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Всi спори i розбiжностi, що виникають мiж фiнансовою установою та споживачами фiнансових послуг вирiшуються шляхом переговорiв мiж сторонами. Пiд час надання iнформацiї клiєнтам ПрАТ "МТ" дотримується вимог законодавства про захист прав споживачiв. У випадку недосягнення згоди мiж фiнансовою установою та споживачем фiнансових послуг шляхом переговорiв, вiн вирiшується у судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного законодавства в Українi.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Особа, яка уповноважена розглядати скарги Директор. Директором Товариства є Фещенко Нiна Анатолiївна

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарги стосовно надання ПрАТ "МТ" фiнансових послуг протягом звiтного року не надходило.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "МТ" не було.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

за ЄДРПОУ

32987822

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

67.12

Середня кількість працівників

10

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Днiпропетровська обл. 49000 мiсто Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс
на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

1

9

- первісна вартість

011

6

10

- накопичена амортизація

012

( 5 )

( 1 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

0

0

- первісна вартість

031

29

29

- знос

032

( 29 )

( 29 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1

9

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

14

0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

39

5734

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

156

105

- первісна вартість

161

156

105

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

18645

1151

Поточні фінансові інвестиції

220

49441

21231

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

8

993

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

68303

29214

III. Витрати майбутніх періодів

270

3

1

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

68307

29224

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10000

10000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2

3

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

10002

10003

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

17880

Усього за розділом III

480

0

17880

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

983

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

32

139

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

1

2

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1

1

- з оплати праці

580

1

2

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

57287

1197

Усього за розділом IV

620

58305

1341

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

68307

29224

 

Примітки

Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду складають 0 тис. грн., векселi одержанi на кiнець звiтного перiоду 5734 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 1151 тис.грн, iншi поточнi зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду складають 1197 тис. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду 2 тис. грн., з оплати працi - 2 тис. грн.

Керівник

Фещенко Н.А.

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

за ЄДРПОУ

32987822

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

67.12

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4782785

16593639

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4782785

16593639

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 4782117 )

( 16592901 )

Валовий:

- прибуток

050

668

738

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

22

3

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 634 )

( 564 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 50 )

( 3 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

6

174

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

1

0

Інші доходи

130

0

120154

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 120322 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

7

6

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 6 )

( 5 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

1

1

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

1

1

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

14

0

Витрати на оплату праці

240

67

43

Відрахування на соціальні заходи

250

22

16

Амортизація

260

1

1

Інші операційни витрати

270

530

504

Разом

280

634

564

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1000000000

1000000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1000000000

1000000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Примітки

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 4782785 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склала 4782117 тис.грн., iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод склали 50 тис. грн., фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток за звiтний перiод склав 6 тис. грн., iншi доходи за звiтний перiод 0 тис. грн., iншi витрати за звiтний перiод склали 0 тис. грн.

Керівник

Фещенко Н.А.

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

за ЄДРПОУ

32987822

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

67.12

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4702518

16508893

Погашення векселів одержаних

015

7347

17757

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

22

2

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 4708760 )

( 16531732 )

Авансів

095

( 0 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 0 )

Працівникам

105

( 69 )

( 37 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 6 )

( 4 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 24 )

( 17 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 10 )

( 6 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 24 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

994

-5144

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

994

-5144

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 9 )

( 0 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-9

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-9

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

8395

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 8395 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

985

-5144

Залишок коштів на початок року

410

8

5152

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

993

8

 

Примітки

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод становить 4702518 тис. грн., погашення векселiв одержаних за звiтний перiод 7347тис. грн., витрачання на оплату: товарiв (робiт, послуг) за звiтний перiод склали 4708760 тис. грн., працiвникам за звiтний перiод 69 тис. грн., чистий рух коштiв до надзвичайних подiй за звiтний перiод - 994 тис. грн., залишок коштiв на кiнець року 993 тис. грн.

Керівник

Фещенко Н.А.

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

за ЄДРПОУ

32987822

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

67.12

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

10000

0

0

0

0

2

0

0

10002

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

10000

0

0

0

0

2

0

0

10002

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0