Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  15.04.2013р. відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32987822; місцезнаходження емітента 49000,                            м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739799; електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення:

Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз» (далі – Товариство, Емітент) повідомляє, що 15.04.2013р. одноособовим акціонером Товариства прийнято рішення (рішення одноособового акціонера ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» б/н від 15.04.2013р.) збільшити Статутний капітал Товариства з 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень 00 копійок на  20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства в бездокументарній формі у кількості  2 000 000 000 (два мільярда) штук номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 01 (одна) копійка на загальну суму 20 000 000 (двадцять мільйонів)  гривень 00 копійок. Відповідно до статті 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акції Товариства розміщуються за ціною 0 (нуль) гривень 01 копійка за одну просту іменну акцію, що відповідає номінальній вартості однієї простої іменної акції Товариства.. Згідно довідки  ПАТ «Фондова Біржа «Перспектива» (за вих. № 13/04/12-03 від 12.04.2013 року) станом на день, що передує дню прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства, тобто станом на 12.04.2013 року ринкова вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» становить 0 (нуль) гривень 01 копійка. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12 квітня 2013 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства б/н від 12 квітня 2013 року) затверджена ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства у розмірі 0 (нуль) гривень 01 копійка. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом;  2) одержувати інформацію про діяльність Товариства;  3) виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 4) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій; 5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;  6) одержувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; 7) реалізовувати інші права, встановлені Статутом Товариства та законом. Протягом одного етапу приватного розміщення акцій з 08.06.2013 р. по 30.06.2013 р. (включно), оплата акцій здійснюється одноособовим акціонером після укладання договору купівлі-продажу акцій не пізніше останнього дня вищевказаного етапу розміщення,  тобто не пізніше 30.06.2013 р. (включно). Співвідношення суми цінних паперів на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статуного каптіалу емітнета н адату прийняття рішення – 200% Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у безготівковій формі в національній валюті України (гривні). Після набрання чинності рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким планується внести зміни до ліцензійних умов, що регулюють діяльність зберігачів цінних паперів та до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» Товариство зобов’язане буде привести розмір свого статутного капіталу у відповідність до цих змін. Згідно із вищевказаними змінами розмір статутного капіталу Товариства, яке здійснюватиме діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, має становити не менше як 25 мільйонів гривень. Тому фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть використані для збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 10 000 000,00 грн. до 30 000 000,00 грн. У зв’язку із прийняттям рішення про приватне розміщення додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості виключно одноособовому акціонеру Товариства, яким є ПрАТ «Дом-Інвест» (в особі директора Філіпської Ірини Вікторівни), приватне розміщення акцій здійснюється в один етап. Рішенням про розміщення цінних паперів не передбачено конвертації цінних паперів. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків від фінансово-господарської діяльності.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз»                                                   Фещенко Н.А.

                                                                                                                                15.04.2013р.