Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  08.12.2015р. Зміна посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Каменська Марина Андрiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

03.12.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32987822

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739799 (056)3739799

6. Електронна поштова адреса

mt@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.12.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№232 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

07.12.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mt.proemitent.info

в мережі Інтернет

08.12.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.12.2015

звільнено

Директор

Фещенко Нiна Анатолiївна

АК №967878
18.07.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» (далi – Товариство) вiд 02.12.2015р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. З 02.12.2015р. звiльнити Фещенко Нiну Анатолiївну (паспорт серiї АК №967878, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.07.2000р.) з посади директора Товариста у зв’язку iз виходом на пенсiю за вiком. Обiймала посаду протягом 10 рокiв 3 мiсяцiв. Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

02.12.2015

призначено

Директор

Каменська Марина Андрiївна

АЕ №917878
23.12.1997 Красногвардiйський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» (далi – Товариство) вiд 02.12.2015р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Призначити з 03.12.2015р. безстроково на посаду директора Товариства Каменську Марину Андрiївну (паспорт серiї АЕ №917878, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.12.1997р.) на пiдставi її заяви. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади виконуючого обов’язки президента, радника президента Асоцiацiї «УФТ», директора ТОВ «Юнiверсал Секьюрiтiз». Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.