Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  14.04.2017р. зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Каменська Марина Андрiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

11.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32987822

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739799 (056)3739799

6. Електронна поштова адреса

mt@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 71 бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

13.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mt.proemitent.info

в мережі Інтернет

14.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.04.2017

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Антонов Сергiй Михайлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 10.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Антонов Сергiй Михайлович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

10.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Таранова Оксана Юрiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 10.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член Наглядової ради Таранова Оксана Юрiївна, перебувала на данiй посадi з моменту останнього обрання 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

10.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Глазунова Олена Євгенiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 10.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член Наглядової ради Глазунова Олена Євгенiївна, перебувала на данiй посадi 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

10.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Антонов Сергiй Михайлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Антонов Сергiй Михайлович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ «МТ». Антонов С.М. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

10.04.2017

обрано

Член Наглядової ради- представник акцiонера

Таранова Оксана Юрiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Таранова Оксана Юрiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду провiдного фахiвця ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест». Таранова О.Ю. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

10.04.2017

обрано

Член Наглядової ради- представник акцiонера

Глазунова Олена Євгенiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi-Товариство) вiд 10.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Глазунова Олена Євгенiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступника начальника вiддiлу Павлоградського механiчного заводу ДПВО «Пiвденний машинобудiвний завод», начальника вiддiлу торгiвлi, директора ТБ «Перспектива-Коммодiтi». Глазунова О.Є. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

10.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Антонов Сергiй Михайлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 10.04.2017р. Антонова Сергiя Михайловича обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ «МТ». Антонов С.М. є представником акцiонера фiзичної особи, яка володiє 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.