Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  29.09.2017р. припинення шляхом перетворення в ТОВ


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова комiсiї з припинення

 

 

 

Каменська Марина Андрiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

26.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Менеджмент Технолоджiз»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32987822

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739799 (056)3739799

6. Електронна поштова адреса

mt@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.09.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 184 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

28.09.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mt.proemitent.info

в мережі Інтернет

29.09.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

25.09.2017

одноосiбний акцiонер

Перетворення

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi - Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення припинити дiяльнiсть Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, якому буде передано все майно, права та обов’язки Товариства згiдно з передавальним актом. Причини рiшення: зменшення витрат, пов'язаних з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство. У Товариства одноосiбний акцiонер, який i приймав рiшення про перетворення (100% голосiв у єдиної фiзичної особи). У результатi перетворення буде створено Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Менеджмент Технолоджiз», розмiр статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, створеного шляхом перетворення та буде складати 30000000,00 грн., всi активи та зобов’язання переходять до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Розмiр часток (у вiдсотках) акцiонера Товариства, що перетворюється, у статутному капiталi Товариства дорiвнюватиме розмiру його часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, створеного шляхом перетворення. Коефiцiєнт конвертацiї акцiй дорiвнює 1.