Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  29.09.2017р. зміна складу посадових осіб (створення комісії з припинення)


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова комiсiї з припинення

 

 

 

Каменська Марина Андрiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

26.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

32987822

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739799 (056)3739799

6. Електронна поштова адреса

mt@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.09.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 184 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

28.09.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mt.proemitent.info

в мережі Інтернет

29.09.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.09.2017

обрано

Голова комiсiї з припинення

Каменська Марина Андрiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi - Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Голова комiсiї з припинення Каменська Марина Андрiївна протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: директора ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" (перейменовано на ПрАТ, реорганiзовано на ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз"), в.о. Президента, радника Президента Асоцiацiї "УФТ", директора ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз". Каменська М.А. акцiями Товариства не володiє.
Всi зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

25.09.2017

обрано

Член комiсiї з припинення

Сесь Раїса Андрiївна

д/н д/н
д/н

100

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi - Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Член комiсiї з припинення Сесь Раїса Андрiївна протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: менеджера з адмiнiстративної дiяльностi Асоцiацiї "УФТ", фахiвця з органiзацiйної дiяльностi адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «БГП», фахiвця, помiчника начальника юридичного вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива». Сесь Р.А. володiє 3000000000 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 100% статутного капiталу Товариства.
Всi зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

25.09.2017

обрано

Член комiсiї з припинення

Таранова Оксана Юрiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (далi - Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Член комiсiї з припинення Таранова Оксана Юрiївна протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду провiдного фахiвця ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест». Таранова О.Ю. акцiями Товариства не володiє.
Всi зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.